System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokoje Brenny – Sypialnia

Nazwy historyczne:

Pokój No 5 (pocz. XIX w), „łazienka” (1. poł. XIX w.), „Pokój gościnny trzeci” ( poł XIX w.)

Nazwy inne:

Pokoje Gościnne (XIX i XX w)

Czas powstania:

lata 80. XVIII w.

Artyści:

Vincezo Brenna l. 80. XVIII w.

Opis:

Sypialnia należy do parterowego Apartamentu, w skrzydle północnym urządzonego w 80. latach XVIII wieku za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) w pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrzach zamku łańcuckiego wzniesionego przez księcia Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu właściciela Łańcuta. W pomieszczeniu tym urządzona była łazienka, potem sypialnia – od poł XIX wieku jako pokój gościnny. Apartament tworzy obecnie salon, sypialnia i poprzedzający je korytarzyk. Sypialnia to prostokątne wnętrze z dodanym wówczas płaskim sufitem z ogzymsowaną fasetą, z dwoma oknami w ścianie północnej i wejściowymi drzwiami prowadzącymi z salonu oraz kominkiem w ścianie wschodniej. Na ścianach sypialni sześć dużych panneau ujętych lizenami, z dekoracją malarską, przemalowaną i uzupełnioną, w układzie kandelabrowym, z motywami masek, waz i medalionów z postaciami bóstw antycznych; supraporta ze sfinksami w układzie symetrycznym, nad lustrem płycina z dekoracją kandelabrową.

Sufit pokrywa polichromia z wachlarzowatą rozetą pośrodku i z motywami arabeskowo-groteskowymi. Pośrodku ściany wschodniej biały marmurowy kominek pochodzący z czasów wielkich prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych przez III ordynata Romana Potockiego (1851-1915) i jego żonę Elżbietę z Radziwiłłów.

Bibliografia:

Wyciąg z Inwentarz Zamku Łańcuckiego, AGAD APŁ 786.

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 144-150.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, reprodukcja drzeworytu, s. 146.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 27.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

Brenna’s Rooms. The Bedroom

Historical names: Room No 5 (early 19th c.); “bathroom” (1st half of 19th c.); “Third guestroom” mid-19th c.)

Other names: Guest Rooms (19th and 20th c.)

Time of construction: 1780s

Architects:

Artists: Vincenzo Brenna 1780s

The bedroom belongs to the one-story apartment, in the north wing, arranged in the 1780s in times of Prince Stanisław Lubomirski, GMC and his wife, Duchess Izabella née Czartoryska (1736-1815) in the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first member of this family to own Łańcut. In this room, there was a bathroom, then a bedroom – from the mid-nineteenth century as a guest room. The apartment now comprises a living room, a bedroom and a corridor leading up to them. The bedroom is a rectangular interior with a flat ceiling with a curved facette added at that time, with two windows in the north wall and an entrance door leading from the living room and a fireplace in the eastern wall. On the bedroom walls, six large panneaux framed by pilaster strips, with painted decorations, repainted and supplemented, in a candelabra arrangement, with motifs of masks, vases and medallions with figures of ancient deities; an overdoor with sphinxes in a symmetrical arrangement, a panel with candelabra decorations above the mirror.

The ceiling is covered with polychrome with a fan-shaped rosette in the middle and with arabesque-grotesque motifs. In the centre of the wall, there is an eastern white marble fireplace from the times of the great renovation and modernisation works carried out by the 3rd ordinate Roman Potocki (1851-1915) and his wife, Elżbieta née Radziwiłł.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 144-150

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, woodcut reproduction, p. 146

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, p. 27

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content