System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokoje Brenny – Salon

Nazwy historyczne:

Pokój No 4 (1802 r.), Pokój gościnny drugi (N.7) (poł XIX w)

Nazwy inne:

Sypialnia, pokój gościnny (XIX i XX w)

Czas powstania:

lata 80. XVIII w.

Artyści:

Vincezo Brenna l. 80. XVIII w.

Opis:

Salon należy do parterowego Apartamentu, w skrzydle północnym urządzonego w 80. latach XVIII wieku za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) w pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrzach zamku łańcuckiego wzniesionego przez księcia Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta. Apartament tworzą obecnie salon, sypialnia i poprzedzający je korytarzyk.

Salon, był sypialnią od połowy XIX wieku, do lat 40. XX gościnną. To prostokątne wnętrze z alkową ma dodany w 80.latach XVIII wieku płaski sufit z ogzymsowaną fasetą i dwom okna w ścianie północnej. Drzwi wejściowe (z korytarzyka) w ścianie południowej obok alkowy, drugie prowadzące do sypialni pośrodku wschodniej a vis–à -vis nich w głębokich ościeżach, pozorne, w zachodniej. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe. Od południa wydzielona alkowa po drugiej stronie drzwi z wnęką zamykaną dwuskrzydłowymi drzwiami ukrywającymi kamyczkowy piec. Ściany z biało-zieloną boazerią, w partii cokołowej o dekoracji płycinowej, wyżej tworzącą listwowe obramienia dla wielkiego lustra wprawionego między oknami i płóciennych panneaux z dekoracją malarską Vincenzo Brenny. Ściany salonu ozdabia osiem panneau: na ścianach bocznych cztery duże, kwadratowe ze scenami alegorycznymi, umieszczone na tle pól z bordiurami pokrytych dekoracją o motywie wici roślinnych, i cztery mniejsze w supraportach z takimiż scenami alegorycznymi; sceny z przedstawieniami kozłów na tle krajobrazu z ruinami antycznymi.

Bibliografia:

Wyciąg z Inwentarz Zamku Łańcuckiego, AGAD APŁ 786.

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 144-150.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, reprodukcja drzeworytu, s. 146.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 26.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Brenna’s Rooms. The Lounge

Historical names: The Room No 4 (1802), The Second Guest room (N.7) (mid-19th c.)

Other names: The Bedroom, the guest room (19th and 20th c.)

Time of construction: 1780s

Architects:

Artists: Vincenzo Brenna 1780s

Description:

The bedroom belongs to the one-story apartment, in the north wing, arranged in the 1780s in times of Prince Stanisław Lubomirski, GMC and his wife, Duchess Izabella née Czartoryska (1736-1815) in the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first member of this family to own Łańcut. The suite comprises the lounge, bedroom and corridor.

The living room was a bedroom from the mid-nineteenth century to the 1940s. This rectangular interior with an alcove has a flat ceiling with a glazed facette added in the 1880s and two windows in the north wall. The entrance door (from the corridor) in the southern wall next to the alcove, the second one was leading to the bedroom in the east, and a blind one vis-à-vis them, set in deep jambs — all double doors. Facing south is a separate alcove on the other side of the door with a niche closed with a double door hiding a pebble stove. Walls with white and green panelling, in the plinth part with panel decorations, above them forming slat frames for a large mirror set between the windows and linen panneaux with painting decoration by Vincenzo Brenna. The walls of the living room are decorated with eight panneaux: four large ones on the sidewalls, square with allegorical scenes, placed against the background of fields with borders covered with floral ornaments, and four smaller ones in overdoors with same allegorical scenes; scenes with the representations of goats against the landscape with ancient ruins.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 144-150

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, woodcut reproduction, p. 146

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, p. 26

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content