System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój pod Widokami

Nazwy historyczne:

Pokój No 3 (pocz. XIX w.); „pokój gościnny pierwszy”( poł. XIX w.)

Nazwy inne:

Pokoje Gościnne (XX w)

Czas powstania:

1629-1641

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-1641)

Artyści:

Vincezo Brenna l. 80. XVIII w.

Opis:

Wnętrze mieszkalne, na parterze w skrzydle zachodnim, urządzonego w 80. latach XVIII wieku za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) w pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrzach zamku łańcuckiego wzniesionego przez księcia Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu właściciela Łańcuta. z wejściem w ścianie wschodniej i dwoma oknami w zachodniej, prostokątne, ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym . Błękitne ściany pokryte iluzjonistyczną architektoniczną dekoracją al fresko wykonane zapewne przez Vincezo Brennę w latach 80. XVIII wieku – pilastry z gzymsami dźwigające profilowany gzyms. Na pilastrach barwna kandelabrowa dekoracja arabeskowo-groteskowa z motywem wici roślinnej, a na półkolistych ścianach tarczowych barwna dekoracja z motywem wici w symetrycznym układzie na błękitnym tle. Na ścianie wschodniej w polach między pilastrami dwa owale nieznanego autorstwa 2 widoki zamku łańcuckiego, malowane w latach trzydziestych XIX wieku. Od północy – widok zamku po przebudowie Aignera, około 1800 roku, od południa – widok sprzed przebudowy zamku w 1780 roku. W ościeżach okien dekoracyjna boazeria malowana analogicznie jak w Gabinecie Ordynata. Drzwi jednoskrzydłowe, klasycystyczne z 1. połowy wieku XIX z groteskowo-arabeskową dekoracją malarską na płycinach. Podłoga z lat 30. XIX wieku według projektu Karola Chodzińskiego, z klepki dębowej z rozetą z jaworu i włoskiego orzecha pośrodku, z motywem wici i palmet. Kominek w narożu południowo-zachodnim klasycystyczny, prawdopodobnie projektu Christiana Piotra Aignera, przeniesiony z II piętra, wykonany z szarego marmuru inkrustowanego różowym, z żeliwną płytą z końca XVIII wieku z monogramem wiązanym Stanisława Lubomirskiego.

Bibliografia:

Inwentarz Zamku Łańcuckiego, Wyciąg, AGAD APŁ 786.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 141.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5, Warszawa 1994, s. 26.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s.58.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The Room under the Views

Historical names: Room No 3 (early 19th c.); “the first guest room” (mid- 19th c.)

Other names: Guest Rooms (20th c.)

Time of construction: 1629-1641

Architects: likely Maciej Trapola (1629-1641)

Artyści: Vincenzo Brenna 1780s

Description:

A residential interior, on the ground floor in the west wing, arranged in the 1780s in times of Prince Stanisław Lubomirski, GMC and his wife, Duchess Izabella née Czartoryska (1736-1815) in the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first member of this family to own Łańcut. It had an entrance in the eastern wall and two windows in the western, rectangular, and a barrel-cross vault. Blue walls covered with an illusionist architectural decoration, alfresco, probably by Vincenzo Brenna in the 1780s – pilasters with cornices supporting a profiled cornice. On the pilasters, a colourful arabesque-grotesque candelabra decoration with a floral flagellum motif, and on the semicircular shield walls, a colourful decoration with a flagellum motif in a symmetrical arrangement on a blue background. In the fields between the pilasters on the eastern wall, there are two ovals of an unknown author, two views of the Łańcut castle, painted in the 1830s. From the north – a perspective of the castle after the rebuilding by Aigner, around 1800, from the south – view from before the castle’s reconstruction in 1780. Decorative panelling in the window frames is painted in the same way as in the Ordinate’s Cabinet. Classicist single-leaf door from the first half of the 19th century with grotesque-arabesque painted decorations on the panels. The floor from the 1830s, designed by Karol Chodziński, is made of oak stave with a rosette made of sycamore and walnut in the centre, with a motif of a flagellum and palmette. A classicist fireplace in the southwest corner, probably designed by Christian Piotr Aigner, moved from the 2nd floor, made of grey marble inlaid with pink, with a cast iron plate from the end of the 18th century with a monogram of Stanisław Lubomirski.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, p. 141

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, p. 26

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie: zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, p. 58

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content