System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój pod Orłami

Nazwy historyczne:

„Pokoy 6 Sypialny” (inwentarz zamku z 1802 r.), „Biały pokój” (inwentarz zamku z 1862 r.), „Sypialny pokój gościnny Nr 5” (Spis inwentarzowy ruchomości zamku łańcuckiego, 1929 r.)

Nazwy inne:

brak

Czas powstania:

lata siedemdziesiąte XVIII w., przebudowany w końcu XIX w.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pokój ten mieści się na parterze zamku w Łańcucie, w skrzydle północnym. Urządzony został w latach siedemdziesiątych XVIII w. Obecny jego wygląd jest efektem przebudowy pomieszczeń północnego skrzydła zamku w końcu XIX w. Wówczas to zniwelowano częściowo sklepienie zastępując go sufitem z głęboką fasetą.

Fasetę i sufit pokrywa polichromia en grisaille. Na środku sufitu malowana czerwono-biała rozeta wypełniona ornamentem: pośrodku o motywie spirali, a wokół z powtarzających się na przemian gałązek roślinnych. Rozeta w obramieniu z wici roślinnej i dwóch orłów w układzie symetrycznym. Fasetę zdobi malowidło z powtarzającym się motywem wici i puttów podtrzymujących tarczę z monogramem wiązanym Stanisława Lubomirskiego. Jest to malowidło z końca XIX w. powtarzające pierwotną dekorację sufitu z lat siedemdziesiątych XVIII w., odkryte w 1959 r. Ściany pokoju u dołu z drewnianą boazerią malowaną, pokrywa je beżowa tkanina z wzorem o motywie wieńca z gałązek roślinnych.

Według inwentarza zamku z 1802 r. pokój ten pełnił funkcję sypialni. W czasach ostatniego ordynata Alfreda Potockiego mieszkali w nim jego goście.

Bibliografia:

Z. Kossakowska-Szanajca, B. Majewska-Maszkowska, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 3: Województwo rzeszowskie, pod red. M. Omilanowskiej, J. Sito, z. 5: Łańcut i okolice, oprac. M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 1994

Opracowała:

Barbara Trojnar

Room under the Eagles

Historical names: „Pokoy 6 Sypialny” (inwentarz zamku z 1802 r.), „Biały pokój” (inwentarz zamku z 1862 r.), „Sypialny pokój gościnny Nr 5” (Spis inwentarzowy ruchomości zamku łańcuckiego, 1929 r.)

Other names: none

Time of origin: 1770s, rebuilt at the end of the 19th century

Architects: unknown

Artists: unknown

This room is located on the ground floor of the castle in Łańcut, in the northern wing. It was arranged in the 1770s. Its present appearance is the result of the reconstruction of the rooms in the northern wing of the castle at the end of the 19th century. At that time, the vault was partially leveled and replaced with a ceiling with a wide ceiling crown moulding.

The crown moulding and the ceiling are covered by „en grisaille” and polychrome painting. In the middle of the ceiling there is a painted red and white rosette filled with ornaments: in the center with a spiral motif, surrounded by ring made of alternating vegetal twigs. The rosette in a frame made of a plant flagellum and two eagles in a symmetrical arrangement. The ceiling crown moulding is decorated with a painting with a repeating motif of a flagellum and putti, supporting a shield with Stanisław Lubomirski’s interlocking monogram. It is a painting from the end of the 19th century, being a reconstruction of the original decoration of the ceiling from the 1770s, discovered in 1959. In the bottom part, the walls of the room have painted wooden paneling and are covered with a beige fabric with a pattern representing wreaths made of plant branches.

According to the castle’s registry from 1802, this room was used as a bedroom. In the times of the last landowner, Alfred Potocki, his guests stayed there.

Bibliografia:

Z. Kossakowska-Szanajca, B. Majewska-Maszkowska, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 3: Województwo rzeszowskie, pod red. M. Omilanowskiej, J. Sito, z. 5: Łańcut i okolice, oprac. M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 1994

Compilation:

Barbara Trojnar

wwwmuzeach
Skip to content