System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Korytarz Wschodni

Nazwy historyczne:

Korytarz Wschodni

Czas powstania:

1629-1641;

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-164).

Opis:

Parterowy położony we skrzydle wschodnim o charakterze gospodarczym korytarz należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu właściciela Łańcuta. Korytarz wschodni ma krzyżowe sklepienie i gładkie ściany bez żadnego detalu architektonicznego. Pod kątem prostym łączy się bezpośrednio z reprezentacyjnym Korytarzem Północnym. Przylega do niego także klatka schodowa, tzw. kuchenna, z drewnianymi stopniami schody, prowadzące na pierwsze i drugie piętro. W zachodniej ścianie, ma dwa wychodzące na dziedziniec wewnętrzny okna w głębokich ościeżach, w ścianie wschodniej ma jedne pojedyncze drzwi do dawnego Kredensu, a w ścianie południowej dwuskrzydłowe drzwi do dawnych Kuchni.

Bibliografia:

Inwentarz Zamku Łańcuckiego, Wyciąg, AGAD APŁ 786.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The EASTERN Corridor

Historical names: The Eastern Corridor

Other names:

Time of construction: 1629-1641; Architects: most likely Maciej Trapola (1629-164)

Artists:

Description:

The single-story household corridor located in the eastern wing is part of the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Duke Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first member of this family to own Łańcut. The eastern corridor has a cross-vaulted ceiling and smooth walls without any architectural detail. At a right angle, it connects directly with the representative Northern Corridor. There is also a staircase adjacent to it, the so-called kitchen stairs with wooden steps leading to the first and second floors. There are two jamb depth windows facing the inner courtyard in the western wall, one single door to the former Cupboard in the eastern wall, and in the southern wall, there is a double door to the former Kitchens.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content