System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Korytarz Północny

Czas powstania:

1629-1641; 1890-5 ścian

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-164);(zapewne) Amand Bauqué (1890-1895)

Opis:

Parterowy położony w północnym skrzydle reprezentacyjny Korytarz Północny należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta. Korytarz od zachodu zamknięty jest, jak klamrą, krótkim pod kątem prostym odcinkiem korytarza, do którego prowadzi główne wejście z Sieni po dwóch szerokich stopniach i przez przeszklone, witrażowe, arkadowe drzwi. Za wejściem na prawo znajduje się półkoliście zamknięta arkada wypełniona przeszklonymi drzwiami, jaka łączy opisywany korytarz z paradną klatką schodową. Korytarz Północny ma kolebkowo-krzyżowe sklepieniem, a w skrzydle zachodnim i północnym cokołową boazerię z poziomymi, prostokątnymi płycinami z drewna sosnowego. Ściany i sklepienie otrzymały groszkowe tynki z wyprawionymi gładko obramieniami otworów i szwów sklepiennych. Pośrodku ściany północnej korytarza ustawiono sztukateryjny, monochromatyczny portal zwieńczony ujętą wolutami płyciną z kartuszem z herbem Pilawa. Taki kostium otrzymał korytarz Północny podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych przez III ordynata Romana Potockiego (1851-1915) i jego zonę Elżbietę z Radziwiłłów. Wówczas to przede wszystkim usunięto dodane w nim jeszcze przed 1786 rokiem za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) przepierzenia z garderóbkami i pokojami służbowymi do pokoi w skrzydle północnym- teraz aranżując w nich apartamenty gościnne. W korytarzu ułożono wówczas posadzkę z ceramicznych płytek Natomiast w dostawionej w XVIII wieku od południa niskiej przeszklonej galerii, jaka pełniła wówczas rolę korytarza, urządzono pokoje dla służby i łazienki do pokoi gościnnych. Wzdłuż korytarza znajdują się zatem następujące apartamenty i pomieszczenia: w odcinku zachodnim Kaplica z dwuskrzydłowymi przeszklonymi drzwiami, w ścianie północnej kolejno (wszystkie z jednoskrzydłowymi drzwiami): Gabinet Ordynata, Pokój pod Widokami, Apartament Brenny, Pokój pod Orłami, Apartament Turecki (z łazienką już w skrzydle wschodnim) i Grotą w wieży pn.-wsch. a w odcinku wschodnim przedsionek przed łazienką Apartamentu Tureckiego.

Pośrodku ściany południowej korytarza urządzono w końcu XIX wieku krótki korytarz z wyjściem od południa na dziedziniec wewnętrzny. Po jego bokach znajdują się drzwi do łazienek, dawnych służbówek oraz Łaźni Tureckich urządzonych w roku 1927 w piwnicach pod skrzydłem północnym.

Bibliografia:

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 164,154.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 23-24.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The NORTHERN Corridor

Historical names:

Other names:

Time of construction: 1629-1641; 1890 – 5 walls

Architects: likely Maciej Trapola (1629-164); (likely) Amand Louis Bauqué (1890-1895)

Artists:

Description:

The one-story, representative Northern Corridor located in the northern wing belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut. From the west, the corridor is closed, like a clamp, with a short, right-angled section of the corridor, to which the main entrance from the entrance hall leads along with two wide steps and through a glazed, stained-glass arcaded door. Behind the entrance on the right, there is a semicircular arcade filled with glass doors, which connects the described corridor with the parade staircase. The Northern Corridor has a cross-barrel vault, and in the west and north wings, plinth panelling with horizontal, rectangular panels made of pine wood. The walls and the vault were covered with pea-coloured plaster with smooth framing of openings and vault seams. In the middle of the northern wall, a stucco, monochrome portal is crowned with a panel with volutes and a cartouche with the Pilawa coat of arms. Such costume was given to the Northern Corridor during major renovation and modernization works carried out by the 3rd ordinate Roman Potocki (1851-1915) and his wife, Elżbieta née Radziwiłł. At that time, the partitions with wardrobes and service rooms added to it before 1786 under Prince Stanisław Lubomirski and his wife, Princess Izabella née Czartoryski (1736-1815), were removed from the rooms in the northern wing – now arranging guest apartments in them. Also then a ceramic tile floor was laid. In the 18th century, a low glass gallery added to the south, which served as a corridor, was equipped with rooms for servants and bathrooms for guest rooms. The following apartments and rooms are located along the corridor: in the western section, the Chapel with double glazed doors, in the northern wall (all with single-leaf doors): Ordinate’s Cabinet, Room under the Views, Brenna’ Suite, Room under the Eagles, Turkish Suite (with a bathroom already in the east wing) and the Grotto in the north-east tower, and in the eastern section, there is a vestibule in front of the bathroom of the Turkish Apartment.

At the end of the 19th century, a short corridor with an exit to the inner courtyard facing south was arranged in the middle of the southern wall. On its sides, there are doors to bathrooms, former servants’ rooms and Turkish Baths, arranged in 1927 in the basement under the northern wing.

Bibliography:

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 164, 154

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5,Warsaw 1994, pp. 23-24

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content