System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Kaplica

Nazwy historyczne:

Przedpokój No 1 (pocz. XIX w.), Pokój zwany kaplicą (XIX w.), Kaplica – od 1885 r.

Nazwy inne:

Czas powstania:

1629-1641; urządzenie ok. roku 1830 i w roku 1885.

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-1641)

Artyści:

Karol Chodziński (ok. 1830)

Opis:

Parterowa, położona w zachodnim skrzydle sala należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu właściciela Łańcuta. Wnętrze przylegające od południa do Sieni Wjazdowej, ma plan kwadratu i kolebkowo-krzyżowe sklepienie w kluczu z ośmioramienną sztukateryjną, polichromowaną gwiazdą i z perełkowaniem na szwach sklepienia, oraz na krawędziach wnęk okiennych. Dwa okna o głębokich ościeżach wychodzą na zachód. Wejście do Kaplicy prowadzi z korytarza północnego przez dwuskrzydłowe, przeszklone częściowo drzwi. Drugie dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do Gabinetu Ordynata usytuowane są pośrodku ściany północnej. Jesionowe zwieńczone belkowaniem portale obu drzwi ustawiono ok. roku 1830. Wówczas także położono podłogę z jaworu, dębu czarnego i zwykłego o wzorze o trójkątów i krat wg. projektu Karola Chodzińskiego. W narożu południowo-wschodnim znajduje się piec z szarych gładkich kafli w zwieńczeniu z fryzem z reliefową wicią roślinną a ponad gzymsem z dwoma, z tym samym motywem, naczółkami. Stałe wyposażenie Kaplicy stanowi dwuskrzydłowa, drewniana, polichromowana szafa ołtarzowa z roku 1885 ustawiona pośrodku południowej ściany. Zamówiona została przez Marię z Sanguszków Potocka, żonę II ordynata, która kazała odnowić Kaplicę w związku z mającym w tym roku ślubem jej starszego syna Romana z Elżbietą Radziwiłł. Szafę kazała hrabina Potocka ozdobić umieszczonymi na zewnętrznych złoconych płycinach drzwi: Pilawą Potockich oraz Trąbami Radziwiłłów, Szreniawą Lubomirskich, Pogonią Sanguszków i Pogonią z wieżą Czartoryskich – herbami żon Potockich z łańcuckiej linii.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Pani Alfredowa. Maria z Sanguszków Potocka z Łańcuta, Warszawa 1998, s. 91.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 137-138.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 24.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s. 57-58.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

THE CHAPEL

Historical names: Antechamber No 1 (early 19th c.)

The room called the chapel (19th c.)

The Chapel – since 1885

Other names:

Time of construction: 1629-1641; refurbishing ca. 1830 and in 1885.

Architects: likely Maciej Trapola (1629-1641)

Artyści: Karol Chodziński (ca. 1830)

Description:

The one-story room in the west wing belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut. The interior, adjacent to the Entrance Hall, has a square plan and a barrel-cross vault in the key with an eight-pointed stucco polychrome star and pearls on the seams of the vault and at the edges of the window recesses. Two deep jamb windows face west. The entrance to the Chapel leads from the northern corridor through a double-leaf, partially glazed door. The second double door leading to the Ordinate’s Cabinet sits in the middle of the north wall. The ash portals of both doors crowned with beams were made around 1830. The floor made of sycamore, black oak and plain oak with a pattern of triangles and bars, designed by Karol Chodziński, comes from the same period. A stove made of smooth grey tiles stands in the south-eastern corner with a frieze, a relief floral flagellum, and above the cornice with two pediments with the same motif. The permanent equipment of the Chapel includes a two-winged, wooden, polychrome altar cabinet from 1885, set in the middle of the southern wall. It was ordered by Maria Potocka née Sanguszko, the wife of the 2nd ordinate. She commissioned the Chapel’s renovation duet to the wedding of her older son Roman to Elżbieta Radziwiłł that year. The wardrobe was to be decorated with the following gilded door panels: Potockis’ Pilawa, Radziwiłłs’ Trąby, Lubomirskis’ Szreniawa, Sanguszkos’ Pogoń and Czartotyski’s Pogoń with the Tower – the coats of arms of Potocki wives from the Łańcut line

Bibliography:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Pani Alfredowa. Maria z Sanguszków Potocka z Łańcuta, Warsaw 1998, p. 91

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 137-138

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, p. 24

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie: zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, pp. 57-58

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content