System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Gabinet Ordynata

Nazwy historyczne:

Sala No 2 (XIX w.)

Salka No 2 (XIX w.)

Salka ( XIX i XX w)

Salka Rzymska (XX w.)

Nazwy inne:

Salka Pompejańska

Czas powstania:

1629-1641

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-1641); Tadeusz Dachowski (1927-1929)

Artyści:

Vincezo Brenna l. 80. XVIII w.

Opis:

Parterowa, położona w północno-zachodnim narożu sala należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta. Wnętrze to dostępne z korytarza północnego ma plan prostokąta ze sklepieniem kolebkowym z lunetami, dwa okna od zachodu oraz z jedno porte-fenêtre (z wyjściem na taras) od północy, oraz ukryte drzwi w ściętym narożniku północno-zachodnim a także, dodaną w pocz. XIX w. cokołową boazerią. W ścianie wschodniej ustawiono, podczas prac prowadzonych w latach 1927-1929, kominek. Wówczas to powstał ostateczny wystrój wnętrza zaprojektowany przez Tadeusza Dachowskiego wzorowany na wcześniejszej polichromii ścian autorstwa Vinzenzo Brenny. Dolne partie ścian oraz ościeża i supraporty okienne i drzwiowe wyłożone jesionowo- dębową boazerią zwieńczoną płaskorzeźbioną w ornamenty liściaste listwą otrzymały barwną malarską dekorację płycin z motywami arabeski i groteski w układzie kandelabrowym, podobnie dekorowane są płyciny drzwi i porte-fenêtre, a sklepienie – kolebka, lunety i gurty na seledynowym tle barwną polichromię w typie pompejańskim. Kominek ustawiony w miejscu dawnych drzwi, wykonany z białego marmuru ujęty jest parą lizen zwieńczonych wolutami ma nad gzymsem dębową obudowę z parą kanelowanych jońskich pilastrów, dźwigających przerwany odcinkowy naczółek z polem środkowym pierwotnie z powstałym dla tego wnętrza konnym portretem Alfreda Antoniego ze sforą, pędzla Wrighta Barkera z 1927 r.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Wielokulturowy obraz polowań par-force w Łańcucie i w Antoninach. Wpływ polowań par-force na funkcjonowanie i obraz obu rezydencji [w:] Europejskie tradycje łowieckie, pod. red. T.J. Żuchowskiego. III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej, Łowiec Polski 2013, s.90-92.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 139-141.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816,s.146.

Omilaniwska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 24-26.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s. 57-58.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The Ordinate’s Study

Historical names: Room No 2 (19th c.)

Room No 2 (19th c.)

Room (19th, 20th c.)

The Roman Room (20th c.)

Other names: The Pompeian Room

Time of construction: 1629-1641

Architects: likely Maciej Trapola (1629-1641); Tadeusz Dachowski (1927-1929)

Artists: Vincenzo Brenna 1780s

 

Description:

The one-story room, located in the north-west corner, belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut. The interior, accessible from the northern corridor, has a rectangular plan with a barrel vault with lunettes, two windows facing west and one porte-fenêtre (with an exit to the terrace) from the north, and a hidden door in the cut north-west corner, as well as plinth panelling added in the early 19th century. A fireplace was installed in the eastern wall during the works carried out in 1927-1929. It was then that the final decor designed by Tadeusz Dachowski was created, modelled on the earlier wall polychrome by Vincenzo Brenna. The lower parts of the walls and the window and door jambs and overdoors, lined with ash and oak panelling topped with a bas-relief with leafy ornaments, received a colourfully painted decoration of panels with arabesque and grotesque motifs in a candelabra arrangement. The door panels and porte-fenêtre are decorated similarly, and the vault, lunettes and arches on an aquamarine background have colourful polychrome in the Pompeian type. The fireplace in lieu of the old door, made of white marble, is framed by a pair of pilaster strips with volutes and has an oak casing above the cornice with a pair of fluted Ionic pilasters, carrying a crownpiece with a central field, originally with a horse portrait of Alfred Antoni with a pack, painted by Wright Barker in 1927.

Bibliography:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Wielokulturowy obraz polowań par-force w Łańcucie i w Antoninach. Wpływ polowań par-force na funkcjonowanie i obraz obu rezydencji [in:] Europejskie tradycje łowieckie, T.J. Żuchowski (ed.) III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej, Łowiec Polski 2013, pp. 90-92

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 139-141

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, p. 146

Omilaniwska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5,Warsaw 1994, pp. 24-26

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie: zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, pp. 57-58

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content