System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

  1. Start
  2. >
  3. Zamek
  4. >
  5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
  6. >
  7. Zamek Parter
  8. >
  9. Apartament Turecki – Sypialnia

Apartament Turecki – Sypialnia

Nazwy historyczne:

„Pokoy Sypialny”, Pokój Sypialny

Czas powstania:

1629-1641; ok 1775

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-1641), Szymon Bogumił Zug (ok.1775)

Opis:

Parterowy, położony w skrzydle północnym apartament zwany Apartamentem Tureckim należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta. Ok. roku 1775 za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) urządzono tutaj złożony z salonu pośrodku z szeroką arkadą oraz sypialni i łazienki (pierwotnie garderoby), i tak jak salon z arkadą „ w marmur malowaną”. Apartament „tureckim” nazwany został w 2 poł. XIX wieku za czasów drugiego ordynata łańcuckiego zapewne z powodu przydanej wówczas egzotycznej olejnej dekoracji ściennej w pokoju sypialnym i usuniętej w 1959 roku.

Trzecie wnętrze tego apartamentu to położona w narożu skrzydeł północnych i wschodnich kwadratowa sypialnia ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Ma ona płytką alkowę w ścianie południowej, dwa okna w ścianie północnej i jedno we wschodniej, ukryte jednoskrzydłowe drzwi w ściętym narożu do wieży północno-wschodniej oraz drzwi jednoskrzydłowe w ścianie południowej do łazienki. Pośrodku ściany zachodniej znajduje się przejście i dwuskrzydłowe drzwi do salonu, obok których, od południa stoi walcowaty kaflowy piec – klasycystyczny z białych kafli – na dole gładkich tworzących cokół z girlandą, pośrodku imitujących kanelury, w zwieńczeniu z gładkich z gzymsem, nakrytym odwróconą podstawą.

Ściany i sklepienia sypialni pokryte są (odkrytymi w latach 1959-60 podczas konserwacji przeprowadzonej przez Bronisława Dąbka i Józefa Edwarda Dutkiewicza) iluzjonistycznymi malowidłami z lat osiemdziesiątych wieku XVIII, imitującymi marmoryzowanie i podziały architektoniczne.

Te osiemnastowieczne malowidła z czasów księżnej Lubomirskiej otrzymały w sypialni w 2. połowie XIX wieku zamalowania: linia sklepienia i wnęki okienne ozdobione zostały szerokim pasem z malowanymi olejno jaskrawymi motywami roślinno-kwiatowymi i półksiężycami, zaś alkowę wybito tkaniną à la turque. Sypialnię w tym samym wnętrzu po raz kolejny urządzona tutaj na nowo podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych na przełomie XIX i XX wieku przez III ordynata Romana Potockiego (1851-1915) wraz z żoną Elżbietą z Radziwiłłów.

Bibliografia:

Inwentarz Zamku Łańcuckiego, Wyciąg, AGAD APŁ 786.

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 152-154.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s.147-148.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 27-28.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Turkish Apartment. The Bedroom

Historical names: “Pokoy Sypialny”, the Bedroom

Other names:

Time of construction: 1629-1641; ca. 1775

Architects: likely Maciej Trapola (1629-1641), Szymon Bogumił Zug (ca.1775)

Artists:

Description:

The one-story apartment located in the northern wing, called the Turkish Apartment, belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut. Around 1775, during the times of Prince Stanisław Lubomirski, GCM, and his wife, Princess Izabela née Czartoryska (1736-1815), an apartment „painted in marble” was arranged here, consisting of a large living room in the middle with a vast arcade and a bedroom and bathroom (initially dressing room). The suite was called „Turkish” in the second half of the 19th century during the times of the second Łańcut ordinate, probably because of the exotic oil wall decoration in the bedroom which was removed in 1959).

The third interior of this apartment is a square bedroom with a barrel-cross vault located in the corner of the northern and eastern wings. It has a shallow alcove in the southern wall, two windows in the northern wall and one in the eastern wall, hidden single-leaf doors in the cut corner to the north-eastern tower and single-leaf doors in the southern wall to the bathroom. In the centre of the west wall, there is a passage and a double door to the living room. Next to them, facing south, there is a cylindrical tiled stove – classicist made of white tiles – smooth at the bottom, forming a garland pedestal, in the centre imitating fluting, with a smooth cornice covered with an inverted base.

The walls and vaults are covered (discovered in 1959-60 during restoration carried out by Bronisław Dąbek and Józef Edward Dutkiewicz) with illusionist paintings from the 1780s, imitating marbling and architectural divisions.

These eighteenth-century paintings from the times of Duchess Lubomirska were embellished in the second half of the nineteenth century: the line of the vault and window recesses were decorated with a wide belt with bright oil-painted floral and flower motifs and crescents, while the alcove was upholstered with à la turque fabric. The bedroom was redecorated here again during the significant modernisation works commissioned at the turn of the 19th and 20th centuries by the 3rd ordinate Roman Potocki (1851-1915) and his wife Elżbieta née Radziwiłł.

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 152-154

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, pp. 147-148

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5,Warsaw 1994, pp. 27-28

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content