System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

  1. Start
  2. >
  3. Zamek
  4. >
  5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
  6. >
  7. Zamek Parter
  8. >
  9. Apartament Turecki – Łazienka

Apartament Turecki – Łazienka

Czas powstania:

l. 90 XIX w.

Artyści:

Józef Brodowski, 1 poł. XIX w.

Opis:

Parterowy, położony w skrzydle północnym apartament zwany Apartamentem Tureckim należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu wściela Łańcuta.

Czwarte wnętrze należące do Apartamentu Tureckiego to położona w skrzydle wschodnim prostokątna łazienka, wydzielona z długiego, prostokątnego sklepionego wnętrza z gładko malowanymi, bez żadnego architektonicznego detalu ścianami. Ma jedno okno w ścianie wschodniej i jednoskrzydłowe drzwi w ścianie zachodniej prowadzące do przedsionka wychodzącego na korytarz północny (pierwotnie oba stanowiły jedną salę). Stałe wyposażenie łazienki stanowi wanna i umywalnia w drewnianej obudowie oraz sedes z nałożonym „fotelem” z unoszonym siedziskiem a także narożna, jednoskrzydłowa z lustrem szafa.

Pierwotnie wnętrze to było garderobą, do której prowadziły z sypialni w Apartamencie Tureckim drzwi lustrzane, po roku 1862 wymienione na inne, zapewne obecnie zachowane – jednoskrzydłowe od wnętrza łazienki z malowanym temperą widokiem Wawelu od stromy zachodniej z 1 poł. XIX w., być może autorstwa Józefa Brodowskiego jaki odkryto pod kretonowym obiciem w czasie konserwacji w roku 1959 r. Kretonem płycinę drzwiową przysłonięto podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych przez III ordynata Romana Potockiego (1851-1915) wraz z żoną Elżbietą z Radziwiłłów. Wówczas, w latach dziewięćdziesiątych wieku XIX, po doprowadzeniu wodociągu i założeniu kanalizacji w dawnej garderobie firma Gramlick zainstalowała nowoczesną łazienkę wraz z toaletą.

Bibliografia:

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 158.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 27.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The Turkish Apartment. The Bathroom

Historical names:

Other names:

Time of construction: 1890s

Architects:

Artists: Józef Brodowski, early 19th c.

Description:

The one-story apartment located in the northern wing, called the Turkish Apartment, belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut.

The fourth interior of the Turkish Apartment is a rectangular bathroom in the east wing, separated from a long, rectangular vaulted interior with smoothly painted walls without any architectural detail. It has one window in the eastern wall and a single-leaf door in the western wall leading to the vestibule overlooking the northern corridor (originally both constituted one room). The bathroom is permanently equipped with a bathtub and a washbasin in a wooden housing, a toilet seat with an overlaid „armchair” with a raised seat, and a corner, single-wing wardrobe with a mirror.

Initially, the interior was a dressing room, to which a mirror door led from the bedroom in the Turkish Suite; after 1862, it was replaced with another, probably the current one – single-winged on the bathroom side with a tempera-painted view of Wawel from the steep west. The painting is likely by Józef Brodowski, comes from the early 19th century and was discovered under the cretonne upholstery during conservation in 1959. The door panel was covered with Cretonne during significant renovation and modernisation works carried out by the third ordinate Roman Potocki (1851-1915) and his wife, Elżbieta nee Radziwiłł. Then, in the 1890s, after connecting the water supply and sewage system in the former dressing room, the Gramlick company installed a modern bathroom with a toilet.

Bibliography:

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, p. 158

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, p. 27

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content