System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

  1. Start
  2. >
  3. Zamek
  4. >
  5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
  6. >
  7. Zamek Parter
  8. >
  9. Apartament Turecki – Jadalnia

Apartament Turecki – Jadalnia

Nazwy historyczne:

Pokóy w Marmur malowany (pocz. XIX w. ); Salon (poł. XIX w.)

Czas powstania:

1629-1641; ok 1775

Architekci:

zapewne Maciej Trapola (1629-1641), Szymon Bogumił Zug (ok.1775).

Opis:

Parterowy, położony w skrzydle północnym apartament zwany Apartamentem Tureckim należy do pierwotnych siedemnastowiecznych sklepionych wnętrz zamku łańcuckiego wzniesionego przez ks. Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), pierwszego z tego rodu właściciela Łańcuta. Ok. roku 1775 za księcia Stanisława Lubomirskiego MWK i jego żony księżnej Izabelli z Czartoryskich (1736-1815) urządzono tutaj złożony z dużego salonu pośrodku z szeroką arkadą oraz sypialni i garderoby, apartament „w marmur malowany” – ozdobiony iluzjonistyczną polichromią, utrzymaną w monochromatycznej gamie szaro-pomarańczowej z płaszczyznami ścian i sklepienia naśladującej marmur („tureckim” nazwany został w 2 poł. XIX wieku za czasów drugiego ordynata łańcuckiego zapewne z powodu przydanej wówczas egzotycznej olejnej dekoracji ściennej w pokoju sypialnym i usuniętej w 1959 r.).

Pierwsza część wnętrza przed szeroką arkadą, urządzona jako jadalnia, to prostokątna sala ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z dwoma oknami w ścianie północnej i prowadzącymi z korytarza północnego jednoskrzydłowymi drzwiami. Ściany i sklepienia pokryte są (odkrytymi w 1959-60 podczas konserwacji przeprowadzonej przez Bronisława Dąbka i Józefa Edwarda Dutkiewicza) pochodzącymi z lat osiemdziesiątych wieku XVIII iluzjonistycznymi malowidłami ożywionymi klasycystycznymi motywami – imitującymi marmoryzowanie oraz podziały architektoniczne: z obramieniami pól sklepiennych, gurtami, wnękami arkadowymi z kasetonami w podłuczach i obramieniami ścian tarczowych z dekoracją z monochromatycznym pasem z motywami arabeskowymi (co odpowiada historycznej nazwie „Pokóy w Marmur malowany”).

Bibliografia:

Inwentarz Zamku Łańcuckiego, Wyciąg, AGAD APŁ 786.

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 152-154.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, reprodukcja drzeworytu, s. 310 i 462, il. 12, 174-175.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5,Warszawa 1994, s. 27-28.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

The Turkish Apartment. The Dining Room

Historical names: The Room Painted in Marble (early 19th c. ); the Lounge (mid- 19th c.)

Other names:

Time of construction: 1629-1641; ca. 1775

Architects: likely Maciej Trapola (1629-1641), Szymon Bogumił Zug (ca.1775).

Artists:

Description:

The one-story apartment located in the northern wing, called the Turkish Apartment, belongs to the original 17th-century vaulted interiors of the Łańcut castle erected by Prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), the first of this family to own Łańcut. Around 1775, during the times of Prince Stanisław Lubomirski, GCM, and his wife, Duchess Izabela née Czartoryska (1736-1815), an apartment „painted in marble” was arranged here. Consisting of a large living room in the middle with a vast arcade and a bedroom and dressing room, the suite was decorated with an illusionist polychrome in a monochromatic range grey-orange with the surfaces of the walls and the vault imitating marble (it was called „Turkish” in the second half of the 19th century during the times of the second Łańcut ordinate, probably because of the exotic oil wall decoration in the bedroom that was used at that time and removed in 1959).

The first part of the interior in front of a vast arcade, arranged as a dining room, is a rectangular room with a barrel-cross vault, two windows in the northern wall and a single-wing door leading from the northern corridor. The walls and vaults are covered (discovered in 1959-60 during restoration carried out by Bronisław Dąbek and Józef Edward Dutkiewicz) with illusionist paintings from the 1780s, brought to life by classicist motifs – imitating marbling and architectural divisions: with vaulted frames, arches, and arcaded niches coffers in the arches and framing of shield walls decorated with a monochrome stripe with arabesque motifs (which corresponds with the historical name „the Room Painted in Marble”).

Bibliography:

Inventory of the Łańcut Castle, Extract, AGAD APŁ 786

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 152-154

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, woodcut reproduction, pp. 310, 462, il. 12, 174-175

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5,Warsaw 1994, pp. 27-28

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content