System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Sypialnia Pokój 65 II piętro [Sypialnia Srebrna]

Nazwy historyczne:

„Apartament Średni” (poł XIX w.)

Nazwy inne:

Pokój 65 II piętro

Czas powstania:

konstrukcja ścian -1629-42 r., sufit ze sztukateriami XIX/XX w.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Sypialnia srebrna znajduje się w skrzydle zachodnim zamku na II piętrze. Pomieszczenie w kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu, do którego wejście prowadzi z korytarza północnego przez przedpokój i sąsiadującą łazienkę (Pokój 64). Drzwi prowadzące do sąsiedniej łazienki znajdują się w ścianie południowej sypialni, są jednoskrzydłowe, w górnej partii przeszklone, płycinowe. W ścianie wschodniej sypialni są dwuskrzydłowe drzwi, również płycinowe, które prowadzą do Pokoju Kawalerskiego, sąsiadującego z sypialnią. Obie pary drzwi politurowane. W ścianie północnej są dwa kwadratowe okna, zamknięte łukiem odcinkowym, dwuskrzydłowe, z drewnianym płotkiem i drewnianymi wiedeńskimi żaluzjami (?). We wnękach okiennych drewniana malowana boazeria z płycinami obramionymi listwami. Na ścianach sypialni położono tkaninę żakardową w tonacji srebrnej, ozdobioną roślinnym wzorem. Jest to nowa tkanina położona w trakcie prac konserwatorskich w latach 2014 -2016. Między ścianami a sufitem profilowana faseta, sufit posiada wklęsłe ścięte naroża i profilowanie. Pośrodku sufitu profilowana rozeta. Podłoga sypialni ułożona z drewna dębowego w ukośną jodełkę. W południowo – wschodnim narożniku pokoju znajduje się nieduży piec z wąskich żółtych kafli, ozdobionych motywami roślinnymi w kolorze różowym, flankowany kolumienkami oplecionymi wstęgą. Piec posiada niską bazę z gzymsem ukształtowanym z kafli dekorowanych liśćmi akantu, a na niej znajduje się cokół posiadający dwie pary mosiężnych, ozdobnych drzwiczek. Trzon pieca jest wysoki i węższy od cokołu, zwieńczony gzymsem utworzonym z kafli ozdobionych liśćmi akantu i zakończony fryzem z małymi rozetkami. W pierwszej połowie XIX w. pomieszczenie wchodziło w skład „Apartamentu średniego”. Apartament składał się z trzech pokoi, dwóch garderób i jednego przedsionka. Niestety nie wiadomo jaką funkcję pełniło wtedy pomieszczenie, być może wraz z przylegającą Łazienką (Pokój 64) stanowiło jeden pokój. Obecny wystrój pomieszczenie zawdzięcza ostatniej przebudowie za czasów Romana i Elżbiety Potockich. Od. 1990 r. służyło za podręczny muzealny magazyn, odrestaurowane w latach 2014 -2016.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bedroom Room 65 2nd floor [Silver Bedroom]

Historical names: „Apartament Średni” (poł XIX w.)

Other names: Room 65 2nd floor

Time of origin: wall structure -1629-42, ceiling with stucco from the 19th/20th century

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The Silver bedroom is located in the west wing of the castle on the second floor. The entrance to the room in the shape of a rectangle similar to a square leads from the northern corridor through the hall and the adjoining bathroom (Room 64). The door to the adjoining bathroom is located in the southern wall of the bedroom; it is single-leaf door, with a glass panel in the upper part. In the eastern wall of the bedroom there are double doors, also panelled, which lead to the Bachelor’s Apartment, adjacent to the bedroom. Both doors are varnished. In the northern wall there are two double-leaf square windows with a segmental arch at the top, with a wooden fence and Viennese shutters (?). In the window niches, there is painted wooden paneling with panels framed with slats. The walls of the bedroom are covered with a jacquard fabric in silver tones, decorated with a floral pattern. It is a new fabric placed during the restoration works in the years 2014-2016. Between the walls and the ceiling, there is a profiled crown moulding, the ceiling has concave cut corners and profiling. In the center of the ceiling, there is a profiled rosette. The bedroom floor is made of oak wood arranged in the herringbone pattern. In the south-eastern corner of the room there is a small masonry stove made of narrow yellow tiles, decorated with pink floral motifs, flanked by columns entwined with a ribbon. The stove has a low base with a cornice formed of tiles decorated with acanthus leaves, and on the base there is a plinth with two pairs of brass decorative doors. The main body of the stove is tall and narrower than the plinth, topped with a cornice made of tiles decorated with acanthus leaves and ended with a frieze with small rosettes. In the first half of the 19th century, the room was a part of the „Middle Suite”. The apartment consisted of three rooms, two wardrobes and one vestibule. Unfortunately, it is not known what the function of the room was in the past, perhaps together with the adjoining Bathroom (Room 64) it constituted one room. The current interior of the room is the result of the last reconstruction during the time when the owners of the castle were Roman and Elżbieta Potocki. From 1990, the room served as a storage room and was renovated in the years 2014-2016.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content