System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

 1. Start
 2. >
 3. Zamek
 4. >
 5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
 6. >
 7. Zamek II Piętro
 8. >
 9. Przedpokój przy Łazience 69, Kryształowej

Przedpokój przy Łazience, Pokój 69 II piętro

Nazwy inne:

Pokój 69 II piętro, Przedpokój przy Łazience Kryształowej

Czas powstania:

1629-42 r. – konstrukcja ścian; ok. poł. XIX w. – malowidła, 2015 r. -tkanina

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pomieszczenie znajduje się w skrzydle wschodnim II piętra zamku i stanowi zakończenie Korytarza Północnego. Wejście do niego prowadzi przez drewniane dwuskrzydłowe drzwi, częściowo przeszklone i dekorowane ornamentem z gotycyzujących, przeplatających się arkadek. We wschodniej części pomieszczenia znajduje się ścianka działowa z kryształowych luksferów, z drzwiami częściowo przeszklonymi, oddzielająca przedpokój od Łazienki Kryształowej. Na lewo od Łazienki Kryształowej znajduje się kolejne przepierzenie, w górnej części ażurowe, z drzwiami malowanymi w sceny chińskie. Drzwi te prowadzą na podest i klatkę schodową ze spiralnymi schodami kończącymi się w Jadalni Zimowej (Salon Wejściowy) na pierwszym piętrze. Drzwi prowadzące na klatkę schodową są ozdobione chińskim krajobrazem w obramieniu kratownicy z wazonami z bukietami kwiatów i orientalnymi ptakami wpisanymi w romby i kwadraty. Ażurowe zwieńczenie dekorowane jest motywem chińskiej kratownicy. Na ścianach fryz z chińskimi pejzażami i scenami rodzajowymi oraz z wazonami kwiatów wpisanych w romby i kwadraty. Przedpokój ten nie będąc nigdy pomieszczeniem mieszkalnym służył gościom i rezydentom zamieszkującym II piętro jako najkrótsza droga do Jadalni Zimowej. Klatka schodowa powstała w II połowie XIX w. podobnie jak dekoracja chińska (po 1855 r.). W czasie prac konserwatorskich (2015 r. ) po zdjęciu tkaniny ze ścian odkryto w przedpokoju po prawej stronie od wejścia drzwi prowadzące do długiego wąskiego składziku. Na podstawie archiwalnej fotografii z lat 20 XX w., przypisywanej Józefowi Piotrowskiemu, wynika że na początku XX w. dekoracje i ściany zostały przykryte tkaniną, wymienioną w latach 50 XX w., a w 1971r. podczas kolejnych prac remontowych tkanina została ostatecznie usunięta, zaś ściany pomalowano farbą olejną.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Vestibule by the Bathroom, Room 69 2nd floor

Historical names:

Other names: Room 69 2nd floor, Vestibule by the Crystal Bathroom

Time of origin: 1629-42 – wall construction; approx. middle of the 19th century – paintings, 2015 – fabrics

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The room is located in the eastern wing of the 2nd floor of the castle at the end of the Northern Corridor. The room can be entered through a wooden double door, partially glazed and decorated with ornaments of Gothic, intertwined arcades. In the eastern part of the room there is a partition wall made of crystal glass bricks, with a partially glazed door, separating the vestibule from the Crystal Bathroom. To the left of the Crystal Bathroom there is another partition, with an openwork in the upper part and the door painted in Chinese scenes. This door leads to a landing and a staircase with spiral stairs ending in the Winter Dining Room (Entrance Lounge) on the first floor. The door leading to the staircase is decorated with a Chinese landscape framed by a trellis with vases with bouquets of flowers and oriental birds inscribed in rhombuses and squares. The openwork top part is decorated with a Chinese truss motif. The walls are covered with a frieze with Chinese landscapes and genre scenes, and with flower vases placed in rhombuses and squares. This vestibule was never used as a living room and served the guests and residents living on the 2nd floor as the shortest way to the Winter Dining Room. The staircase comes from the second half of the 19th century, similarly to the Chinese decoration (after 1855). During conservation works (2015), after removing the fabric from the walls, there was discovered a door in the vestibule on the right side of the entrance, leading to a long narrow storeroom. On the basis of an archival photograph from the 1920s, attributed to Józef Piotrowski, it appears that at the beginning of the 20th century, the decorations and walls were covered with a fabric that was replaced in the 1950s, and in 1971, during subsequent renovation works, the fabric was finally removed and the walls were painted with oil paint.

Podstawowa bibliografia:

 • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
 • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
 • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
 • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
 • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content