System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Sypialnia Pokój 67 II piętro [Pokój Vilner]

Nazwy historyczne:

„Pokoy N 16” (1802), „Apartament Trzeci” (1862)

Nazwy inne:

Pokój 67 II piętro, Pokój Vilner

Czas powstania:

konstrukcja ścian – 1629-42 r.; malowidło ścienne – 1771 – 1785 r.; sufit ze sztukateriami XIX/XX w.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pokój usytuowany w narożu północno – wschodnim na II piętrze zamku, wejście przez drzwi z Korytarza Północnego. Pomieszczenie w kształcie kwadratu o ściętym narożu północno – wschodnim. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, płycinowe, malowane od strony pokoju. W ścianie zachodniej drzwi jednoskrzydłowe, stanowiące łącznik z sąsiadującym Pokojem Kawalerskim, w narożniku północno – wschodnim drzwi jednoskrzydłowe prowadzące po krótkich jednobiegowych schodach do pomieszczenia w wieży czyli łazienki. Pokój posiada trzy okna, dwa w ścianie północnej i jedno w ścianie wschodniej. Okna są kwadratowe, zamknięte łukiem odcinkowym, dwuskrzydłowe z zamocowanym drewnianym płotkiem. Sufit z podwójnym profilowanym gzymsem i wklęsłą fasetą. Ściany malowane w kolorze ciepłej szarości, faseta i wnętrze znajdującej się na suficie rozety – w kolorze zgaszonego różu. Podłoga z parkietu dębowego ułożonego w jodełkę. W pomieszczeniu znajduje się dwukondygnacyjny piec z gzymsowaniem wieńczącym obie kondygnacje. Piec oblicowano małymi białymi kaflami z ażurową dekoracją, wyposażono w ozdobne drzwiczki z płytek miki wprawionych w metal z obudową mosiężną. Podczas prac konserwatorskich w pokoju natrafiono na warstwę polichromii iluzjonistycznej pochodzącej z czasów budowy Zamku. Według inwentarza z 1862 r. pomieszczenie to wchodziło w skład „Apartamentu Trzeciego”, zajmowanego przez pewny czas przez Józefa Potockiego. Większe prace remontowe i konserwatorskie prowadzone były w latach modernizacji i wymiany centralnego ogrzewania (1959 r.). W 1974 r. na podstawie zachowanych zdjęć odkryto na ścianach fragmenty tkanin lub tapet zakończone dekoracją bordiurową z motywem kwiatowym. Pod tą warstwą odnaleziono fragmenty starszych malowideł. Dzięki pracom konserwatorskim odkryto na ścianie wschodniej zamurowaną wnękę okienną. W latach 70 XX w. urządzono tu pokój poświęcony pracom i zbiorom Marii Reginy Vilner (już nieżyjącej) absolwentki ASP w Paryżu, były to zbiory, które podarowała Muzeum – Zamkowi w Łańcucie. Na ten zbiór składały się: porcelana ręcznie przez nią malowana, wykonane przez nią serwetki, hafty jej autorstwa na meblach (kanapa, fotele, krzesła) oraz duży zbiór malarstwa olejnego. W skład zbioru wchodziły też srebra użytkowe firm duńskich (zdobione motywami dalekowschodnimi), fortepian, stół. W latach 90 XX w. pokój służył jako sala wystawowa, później został przekształcony w magazyn i taką funkcję pełni do dziś.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bedroom Room 67 2nd floor [Vilner’s Room]

Historical names: „Pokoy N 16” (1802), „Apartament Trzeci” (1862)

Other names: Room 67 2nd floor, Vilner’s Room

Time of origin: wall construction – 1629-42; wall painting – 1771-1785; 19th/20th century stucco ceiling

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The room is located in the north-eastern corner on the 2nd floor of the castle, it is entered through a door from the Northern Corridor. A square-shaped room with a cut north-east corner. A double-leaf panelled door is painted on the inside of the room. In the western wall there is a single-leaf door which leads to the adjacent Bachelor’s Apartment, in the north-east corner there is a single-leaf door leading to a short flight of stairs to the room in the tower, namely the bathroom. The room has three windows, two in the northern wall and one in the eastern wall. The windows are double-leaf and square with a segmental arch at the top, with an attached wooden fence. The ceiling has a double profiled cornice and a concave ceiling crown moulding. The walls are painted warm gray, while the ceiling crown moulding and the interior of the rosette on the ceiling have a dusty pink colour. On the floor there is oak parquet arranged in a herringbone pattern. In the room there is a two-storey masonry stove with a cornice at the top of each storey. The stove is covered with small white tiles with an openwork decoration and it has a decorative door made of mica plates set in metal with a brass casing. During restoration works in the room, there was discovered a layer of illusionist polychrome from the time of the construction of the Castle. According to the registry from 1862, this room was part of the „Third Suite” which for some time was occupied by Józef Potocki. Major renovation and conservation works were carried out during the modernization and replacement of central heating (1959). In 1974, on the basis of the preserved photos, fragments of fabrics or wallpapers with a border decoration with a floral motif were discovered on the walls. Fragments of older paintings were found under this layer. Thanks to the renovation works, a bricked-up window recess was discovered on the eastern wall. In the 1970s, the room was used to exhibit the works and collections of Maria Regina Vilner (now deceased), a graduate of the Academy of Fine Arts in Paris; these were the collections that she donated to the Castle Museum in Łańcut. This collection included: hand-painted porcelain which she painted herself, napkins made by her, furniture embroidery (sofa, armchairs, chairs) made by her and a large collection of oil paintings. The collection also included utility silverware produced by Danish companies (decorated with Far Eastern motifs), a piano, and a table. In the 1990s, the room served as an exhibition hall, later it was transformed into a warehouse and serves as such to this day.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content