System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Sypialnia Pokój 66 II piętro [Pokój Kawalerski]

Nazwy historyczne:

„Kawalerski”, „Bawialny duży” (pocz. XIX w.), „Apartament Średni” (poł XIX w.)

Nazwy inne:

Pokój 66 II piętro

Czas powstania:

konstrukcja ścian – 1629-42 r.; tkaniny, sufit i boazeria – 1911 r.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pokój Kawalerski znajduje się w skrzydle północnym II piętra zamku. Pokój założono na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Wejście prowadzi przez dwuskrzydłowe drewniane drzwi z korytarza północnego. Dodatkowe dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi w ścianie zachodniej prowadzą z pokoju do sąsiedniej Sypialni Srebrnej, a w ścianie wschodniej znajduję się drzwi łączące z Pokojem Vilner (Pokój 67). W ścianie północnej umieszczono dwa kwadratowe okna zamknięte łukiem odcinkowym, dwuskrzydłowe, z zamontowanym płotkiem i drewnianymi żaluzjami, najprawdopodobniej wiedeńskimi. Na ścianie między oknami wisi lustro w ozdobnej rokokowej ramie. Dołem na ścianach drewniana, malowana, cokołowa boazeria, nad nią tkanina typu mora w kolorze malinowym. Ściana północna pozbawiona tkaniny, pokryta jest w całości drewnianą boazerią płycinową z dekoracją rokokową. Sufit z wklęsłymi narożami (jak w Sypialni Srebrnej) ujęty jest gzymsem i profilowaniem. W południowo – zachodnim narożniku znajduje się kominek z kafli w kolorze kości słoniowej. Kafle ozdobione wyciśniętym motywem liści z pąkiem kwiatu. Palenisko w kształcie arkady ozdobione kimationem, zaś gzyms i podstawa kominka liśćmi akantu. Podłoga z drewna jesionowego intarsjowana wzorem geometrycznym z czarnego dębu w formie zachodzących na siebie kół, kołki z drewna klonowego i mahoniowego. Na początku XIX w. urządzono tutaj reprezentacyjny salonik zwany „kawalerskim” lub „Bawialnym dużym”. Na podstawie inwentarzy z lat 1802 i 1821 wiadomo, że ściany były malowane, później (inwentarz z 1862 r.) na ścianach znajdowała się tkanina – kreton, zaś sufit był malowany. Salonik wchodził wtedy w skład Apartamentu Średniego. Obecne wyposażenie wnętrza (tkaniny, boazeria) pochodzi najprawdopodobniej z czasów przebudowy z 1911 roku. Podczas ostatniej konserwacji na ścianie zachodniej odnaleziono napis na papierze „Długosz / 2.06.1911”.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bedroom Room 66 2nd floor [Bachelor’s Apartment]

Historical names: „Kawalerski”, „Bawialny duży” (pocz. XIX w.), „Apartament Średni” (poł XIX w.)

Other names: Room 66 2nd floor

Time of origin: wall construction – 1629-42; fabrics, ceiling and paneling – 1911

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The Bachelor’s Apartment is located in the northern wing on the second floor of the castle. The room has a rectangular, almost square shape. The room can be entered through a double wooden door from the northern corridor. An additional double-leaf panelled door in the western wall leads from the room to the adjacent Silver Bedroom, and in the eastern wall there is a door leading to Vilner’s Room (Room 67). In the northern wall there are two double-leaf square windows with a segmental arch at the top, with a fence and wooden shutters, most probably Viennese. On the wall between the windows there is a mirror in a decorative Rococo frame. The bottom part of the walls is covered with a painted wooden plinth paneling, while the upper part is covered with a raspberry-coloured moire fabric. On the northern wall there is no fabric; it is entirely covered with wooden paneling with Rococo decorations. The ceiling with concave corners (similarly to the Silver Bedroom) is decorated with a cornice and profiling. In the south-west corner there is a fireplace covered with ivory tiles. The tiles are decorated with an embossed motif of leaves with a flower bud. An arcade-shaped hearth is decorated with a cymatium, while the cornice and the base of the fireplace are adorned with acanthus leaves. The floor is covered with ash wood, inlaid with a geometric pattern of black oak in the form of overlapping circles, maple and mahogany wood pegs. At the beginning of the 19th century, this room was a representative lounge called the „bachelor’s room” or the „great drawing room”. Based on the registries from 1802 and 1821, it is known that the walls were painted, and later (a registry from 1862) there was a cretonne fabric on the walls, while the ceiling was painted. At that time, the lounge was a part of the Middle Suite. The present interior fittings (fabrics, paneling) come most probably from the time of the reconstruction in 1911. During the last restoration on the western wall, there was found an inscription on paper: „Długosz / June 2, 1911”.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content