System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój 63 II piętro (Pokój Garderobianej)

Nazwy historyczne:

„Pokoy No 11” „gdzie l’Abbe Blon” (1802), „Apartament Średni” (poł XIX w.)

Nazwy inne:

Pokój 63 II piętro

Czas powstania:

konstrukcja ścian – 1629-42 r.; tapety – 1911 r.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pokój znajduje się w skrzydle północnym drugiego piętra zamku, ma rzut prostokąta zbliżonego do kwadratu. Pokój posiada dwa kwadratowe okna w ścianie północnej, zamknięte łukiem odcinkowym. W oknach umieszczono płotek o wysokości 1/3 ościeża i drewniane wiedeńskie żaluzje (?). Wejście do pokoju od strony południowej prowadzi z korytarza północnego przez mały przedpokój. Ścianę wschodnią, w całości, zajmują trzy segmenty drewnianej szafy garderobianej z trzema dwuskrzydłowymi drzwiami. W pokoju znajduje się piec murowany, tynkowany, dwukondygnacyjny z profilowanym gzymsem oraz umywalka z wodą bieżącą, pochodząca z czasu przebudowy zamku z przełomu XIX/XX w. Na ścianach wyklejono papierową tapetę z dekoracją roślinną i motywem papug w tonacji biało-czerwonej, pochodzącą z początku XX w. Na podłodze parkiet dębowy ułożony w jodełkę. W 1802 r. mieszkał w tym pomieszczeniu jeden z emigrantów francuskich, który ratując życie uciekł z Francji dzięki Pomocy księżnej Lubomirskiej. W połowie XIX w. pokój wchodził w skład Apartamentu Średniego. Za Romana i Elżbiety Potockich, w czasie wielkiego remontu, przy pokoju od strony południowej utworzono mały korytarzyk łączący II piętro z Ubieralnią Damską na pierwszym piętrze. Obecna aranżacja wnętrza pochodzi z lat powojennych.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

The Room 63 2nd floor (Wardrobe Mistress’s Room)

Historical names: „Pokoy No 11” „gdzie l’Abbe Blon” (1802), „Apartament Średni” (poł XIX w.)

Other names: Room 63 2nd floor

Time of origin: wall construction – 1629-42; wallpapers – 1911

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The room is located in the northern wing of the second floor of the castle; it is rectangular, almost square, in plan. The room has two square windows in the northern wall, with a segmental arch at the top. In the windows, there is a fence with the height of one third of the reveal and wooden Viennese shutters (?). The southern entrance to the room leads from the northern corridor through a small hall. The entire eastern wall is occupied by three segments of a wooden wardrobe with three double-leaf doors. In the room there can be found a plastered, two-storey masonry stove with a profiled cornice and a washbasin with running water, from the time of reconstruction of the castle at the turn of the 19th. The walls are covered with wallpaper with floral decorations and a parrot motif in white and red tones, from the beginning of the 20th century. The floor is covered with oak parquet arranged in a herringbone pattern. In 1802, this room was occupied by a French emigrant who saved his own life escaping from France thanks to the help of Duchess Lubomirska. In the mid-nineteenth century, the room was a part of the „Middle Suite”. During the time when the owners of the castle were Roman and Elżbieta Potocki, during a great renovation, a small corridor was created next to the room on the south side, connecting the second floor with the Women’s Dressing Room on the first floor. The current arrangement of the interior comes from the post-war period.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content