System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój 58 II piętro (Salon Biedermeier)

Nazwy historyczne:

„Pokój Toaletowy JWgo Hrabiego”?

Nazwy inne:

Pokój Fałata, Pokój 58 II piętro

Czas powstania:

1629-42 r. – konstrukcja ścian, boazeria – XVIII/XIX w. z późniejszymi uzupełnieniami, 1889 – 1912 r.; sufit ze sztukateriami

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Salon umiejscowiony jest w skrzydle północnym zamku. Wejście do salonu prowadzi od strony zachodniej z niewielkiego korytarzyka łączącego się z Korytarzem Północnym II piętra. Na korytarzyk z Salonu prowadzą jednoskrzydłowe drzwi , górą przeszklone i pomalowane na kolor boazerii. Korytarzyk ten łączy się z sąsiadującym Pokojem Służącego. We wnęce ściany wschodniej pokoju umieszczono drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe, przez które wchodzi się do Sypialni Rokokowej (Pokój 59 II p.). W ścianie północnej znajdują się dwa kwadratowe okna zamknięte łukiem odcinkowym z zamontowanym płotkiem i żaluzjami najprawdopodobniej wiedeńskimi. Pomiędzy oknami umieszczono prostokątne lustro zamknięte górą w ośli grzbiet. Dolną część ścian oraz całą ścianę północną włącznie z wnękami wyłożono drewnianą płycinową boazerią. Powyżej cokołu rozpięto różową tkaninę z neoregencyjnym raportem w układzie sieciowym, z owocami granatu i kwiatu róży (wzór w kolorze jasnobeżowym). Ściany od sufitu oddziela wklęsła faseta, sufit zdobi sztukatorska rozeta. Podłoga z drewna dębowego w skośną jodełkę. W południowo-zachodnim narożniku znajduje się prostopadłościenny niski piec z żółtych kwadratowych kafli ozdobionych wgłębieniem z dekoracją z niebieskich kwiatków. Piec zwieńczono profilowanym gzymsem i fryzem, z przodu od frontu zamontowano dołem mosiężne, bogato zdobione drzwiczki. Można domniemywać, że na początku XIX wieku Salon z przylegającym Pokojem Służącego stanowiły jedno pomieszczenie „Przedpokój nr 7” z trzema oknami . W I połowie XIX w. Salon wchodził w skład Apartamentu Państwa Młodszych. Przypuszczalnie znajdował się tutaj „Pokój Toaletowy JWgo Hrabiego”. Obecny wystrój Salon zawdzięcza ostatniej przebudowie z czasów Romana i Elżbiety Potockich. Z tego okresu pochodzi tkanina na ścianach i piec, który zastąpił wcześniejszy piec ceglany.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Room 58 2nd floor (Biedermeier Salon)

Historical names: „Pokój Toaletowy JWgo Hrabiego”?

Other names: Fałat’s room, Room 58 2nd floor

Time of origin: 1629-42 – wall construction, paneling – 18th/19th century with later additions, 1889 – 1912; ceiling with moulding

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The salon is located in the northern wing of the castle. It can be entered from the west through a small corridor which is connected with the North Corridor on the second floor. A single-leaf door, glazed at the top and painted the same colour as the paneling, leads to the corridor from the Salon. This corridor is connected with the adjacent Servant’s Room. In the recess of the eastern wall of the room there is a double-leaf, panelled door through which you can enter the Rococo Bedroom (Room 59, 2nd floor). In the northern wall there are two square windows with a segmental arch at the top, with a fence and wooden shutters, most probably Viennese. Between the windows there is a rectangular mirror with an ogee at the top. The lower part of the walls and the entire northern wall, including the recesses, are covered with wooden paneling. Above the plinth there is a pink fabric with a Neo-Regency weave repeat, with pomegranate fruits and rose flowers (light beige pattern). The walls are separated from the ceiling by a concave ceiling crown moulding; the ceiling is decorated with a stucco rosette. The floor is made of oak wood arranged in a herringbone pattern. In the south-west corner there is a low, rectangular masonry stove made of yellow square tiles decorated with a recess with the motif of blue flowers. At the top of the stove there is a profiled cornice and a frieze; On the front wall, at the bottom, there is a brass, richly decorated door. It can be assumed that at the beginning of the 19th century, the Salon with the adjoining Servant’s Room constituted one room, „Vestibule No. 7”, with three windows. In the first half of the 19th century, the living room was a part of the Younger Couple’s Suite. Presumably, „the Count’s Toilet Room” was located here. The current interior of the salon is the result of the last reconstruction during the time when the owners of the castle were Roman and Elżbieta Potocki. The fabric on the walls and the stove which replaced the previous brick stove come from that period.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content