System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Pokój 57 II piętro Pokój służącego

Nazwy historyczne:

Przedpokoy N°7 (1802) (Apartamenty Państwa Młodszych)

Nazwy inne:

Pokój służącego, Pokój 57 II piętro

Czas powstania:

1629-42 r. – konstrukcja ścian, boazeria – XVIII/XIX w. z późniejszymi uzupełnieniami, 1889 – 1912 r.; sufit ze sztukateriami, malowidło patronowe

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Pomieszczenie w kształcie wydłużonego prostokąta znajduje się na drugim piętrze zamku w skrzydle północnym. Według informacji zawartych w inwentarzu z 1862 r. pokój ten wchodził w skład Apartamentu W. Państwa Młodszych i pełnił prawdopodobnie rolę kancelarii lub garderoby Alfreda II Potockiego lub był pokojem służącego przy osobie hrabiego. Pomieszczenie posiada jedno dwuskrzydłowe okno w ścianie północnej. Malowana płycinowa boazeria pokrywa całą ścianę północną łącznie z wnęką okienną. Pozostałe ściany pokoju są utrzymane w tonacji żółtej, z pasem dekoracji geometrycznej w górnej części, malowanej w kwadraty, koła i romby w kolorach ciemnej czerwieni i zieleni na jasnokremowym tle. Podłoga ułożona z sosnowego parkietu. Wejście do pomieszczenia prowadzi z korytarzyka łączącego pokój z sąsiednimi pomieszczeniami tj. Salonem (Salonikiem) Rokokowym i Pokojem Fałata. Niezależnie od tego osobne drzwi prowadzą z Salonu Rokokowego. Na suficie pokoju umieszczono neorokokową rozetę ze sztukaterii. Prawdopodobnie podczas ostatniej przebudowy za czasów Romana i Elżbiety Potockich w latach 1889 – 1912 wystrój tego pomieszczenia został zmieniony i wówczas zostało odkryte w górnej części ścian malowidło. Z dużym prawdopodobieństwem w latach wcześniejszych pokój ten oraz sąsiedni (Pokój 58 Fałata) stanowiły jedno pomieszczenie. W ostatnich latach pokój wraz z innymi pomieszczeniami drugiego piętra został poddany gruntownej konserwacji. Wnętrze zostało urządzone po drugiej wojnie światowej przez pracowników Muzeum.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Room 57 2nd floor Servant’s Room

Historical names: Przedpokoy N°7 (1802) (Apartamenty Państwa Młodszych)

Other names: Servant’s room, Room 57 2nd floor

Time of origin: : 1629-42 – wall construction, paneling – 18th/19th century with later additions, 1889 – 1912; ceiling with moulding, stencil painting

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The elongated rectangular room is located on the second floor of the castle, in the northern wing. According to the information in the registry from 1862, this room was part of the Younger Couple’s Suite and probably served as the office or dressing room of Alfred II Potocki or was occupied by the count’s servant. The room has one double-leaf window in the northern wall. The entire northern wall, including the window recess, is covered with painted paneling. The remaining walls in the room are yellow, with a strip of geometric decorations in the upper part, painted with dark red and green squares, circles and rhombuses on a light cream background. On the floor there is pine wood parquet. The room can be entered from a corridor which connects the room with the adjoining rooms, i.e. the Rococo Salon and Fałat’s Room. There is also a separate door leading to the Rococo Salon. On the ceiling of the room there is a Neo-Rococo stucco rosette. Probably during the last reconstruction, when the castle belonged to Roman and Elżbieta Potocki in the years 1889-1912, the interior of this room was changed and there was discovered the painting in the upper part of the walls. It is very likely that in the earlier years this room and the neighboring room (Room 58, Fałat’s Room) constituted one room. In recent years, this room, along with other rooms on the second floor, has undergone extensive restoration. The interior was decorated after the Second World War by the employees of the Museum.

Podstawowa bibliografia:

  • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
  • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
  • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
  • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
  • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content