System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

 1. Start
 2. >
 3. Zamek
 4. >
 5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
 6. >
 7. Zamek II Piętro
 8. >
 9. Łazienka przy Pokoju 67, Vilner

Łazienka Pokój 67 II piętro [Łazienka przy Pokoju Vilner]

Nazwy historyczne:

„Garderoba” (1802), „Apartament Trzeci” (1862)

Nazwy inne:

Pokój 67 II piętro, Łazienka pokoju Vilner

Czas powstania:

konstrukcja ścian -1629-42 r.; tkaniny po 1928 r.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Łazienka przy pokoju 67 (Vilner) umiejscowiona jest w wieży północno – wschodniej II p zamku. Wejście do łazienki prowadzi z pokoju 67 (Vilner) , przez sześć stopni i jednoskrzydłowe drzwi drewniane, obite tkaniną, taką samą jak ściany. Pomieszczenie w kształcie ośmioboku, z wnęką w ścianie północnej. Na ścianach zachodniej i wschodniej umieszczone są podwójne, dwuskrzydłowe okna , o sześciopolowych skrzydłach zaopatrzonych w mosiężne klamki. Na ścianach lniana, drukowana tkanina z początku XX w, utrzymana w monochromatycznej tonacji, ze scenami rodzajowymi, nawiązującymi do konwencji rokokowej, wzorowana na tkaninach z Nantes. Sufit z profilowaniem i kolistą stiukową rozeta pośrodku. Podłoga z desek z listwą przypodłogową. W łazience urządzenia sanitarne firmy Gramlick.

Na początku XIX w pomieszczenie służyło jako garderoba. Wg inwentarzy z 1854,55 i 1862 r. wchodziło w skład Apartamentu Trzeciego. Apartament zajmowany czasowo przez Józefa Potockiego składał się z Pokoju Narożnego ( 67) i garderoby (łazienki). Ściany i sufity były wówczas malowane , ale nie wiadomo na jaki kolor. Garderobę zamieniono na łazienkę w latach 1890 – 1914, podczas wielkiej przebudowy z czasów Elżbiety i Romans Potockich. Wtedy też najprawdopodobniej zostały zamurowane drzwi znajdujące się w północno – wschodnim narożniku, które prowadziły na okrągłą klatkę schodową w wieży, łączącą wszystkie kondygnacje zamku. Na planie I p zamku z 1780 r klatka schodowa jeszcze istniała. Klatka przestała istnieć od 1890 r, kiedy na I p urządzono biblioteczkę muzyczną (czasopism). Na fotografiach w archiwum zamkowym z 1992 r ( prace w biblioteczce muzycznej) widać zamurowane drzwi widoczne spod odsłoniętej tkaniny.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bathroom Room 67 2nd floor [Bathroom by Vilner’s Room]

Historical names: „Garderoba” (1802), „Apartament Trzeci” (1862)

Other names: Room 67 2nd floor, Bathroom by Vilner’s Room

Time of origin: wall construction – -1629-42; fabrics after 1928

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

A bathroom by Room 67 (Vilner) is located in the north-eastern tower in the second floor of the castle. The bathroom can be entered from room 67 (Vilner) through six steps and a single-leaf wooden door, covered with the same fabric as the walls. It is an octagonal-shaped room with a niche in the north wall. On the western and eastern walls, there are double double-leaf windows, with each leaf divided into six panes, with brass handles. The walls are covered with linen printed fabric from the beginning of the 20th century, in monochrome tones, with genre scenes referring to the Rococo style, modelled on the fabrics from Nantes. The ceiling Is profiled, with a circular stucco rosette in the center. Wooden floor with a skirting board. The sanitary equipment in the bathroom was produced by the company Gramlick.

At the beginning of the 19th century, the room was used as a dressing room. According to the registries from 1854, 55 and 1862, it was part of the Third Suite. The suite which was temporarily occupied by Józef Potocki consisted of a Corner Room (67) and a dressing room (bathroom). The walls and ceilings were painted, but it is not known what color. The dressing room was turned into a bathroom in the years 1890-1914, during a great reconstruction when the castle belonged to Elżbieta and Roman Potocki. It was probably then that the door in the north-eastern corner which led to the circular staircase in the tower, connecting all floors of the castle, was bricked up. On the plan of the 1st floor of the castle from 1780, the staircase still existed. The staircase ceased to exist in 1890 when a music library (magazines library) was arranged on the 1st floor. The photos in the castle archives from 1992 (works in the music library) show the bricked up door, visible from under the fabric.

Podstawowa bibliografia:

 • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
 • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
 • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
 • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
 • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content