System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

 1. Start
 2. >
 3. Zamek
 4. >
 5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
 6. >
 7. Zamek II Piętro
 8. >
 9. Łazienka 64 przy Sypialni Srebrnej

Łazienka, Pokój 64 II piętro

Nazwy historyczne:

„Apartament Średni” (poł. XIX w.)

Nazwy inne:

Pokój 64 II piętro

Czas powstania:

1 połowa XX w.

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Łazienka umiejscowiona na drugim piętrze skrzydła północnego zamku sąsiaduje z Sypialnią Srebrną (Pokój 65 ) i ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem południowo – zachodnim. Wejście do łazienki prowadzi z korytarza północnego przez niewielki przedpokój z jednoskrzydłowymi drzwiami polichromowanymi, górą przeszklonymi. Północno – wschodni narożnik łazienki zajmuje piec z kaflami zdobionymi motywami geometrycznymi i kwiatowymi. Przy ścianie południowej postawiono trójskrzydłową szafę z lustrem na środku lica, zwieńczoną trójkątnym szczytem. Wyposażenie toaletowe łazienki stanowi wanna, umywalnia i sedes londyńsko-wiedeńskiej firmy Gramlick, która pracowała dla Potockich podczas wielkiej przebudowy zamku na przełomie XIX/ XX w. Urządzenia sanitarne obudowane są jesionową płycinową boazerią. Na ścianach położono współczesną tkaninę z dekoracją kwiatową, wzorowaną na podstawie zdjęć archiwalnych na wcześniejszej nie zachowanej tkaninie z przełomu XIX/XX w. W połowie XIX w., kiedy na II piętrze wyodrębniono pięć apartamentów, łazienka należała do tak zwanego Apartamentu Średniego złożonego z trzech pokoi, dwóch garderób i jednego przedsionka. Niestety nie wiadomo jaką funkcje pełniło wtedy to pomieszczenie. Najprawdopodobniej stanowiło zaplecze dla sąsiadującej Sypialni Srebrnej (Pokój 65). Obecny wygląd łazienka zawdzięcza wielkiej przebudowie z czasów Elżbiety i Romana Potockich, wyposażenie pochodzi ze zbiorów Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bathroom, Room 64 2nd floor

Historical names: „Apartament Średni” (poł. XIX w.)

Other names: Room 64 2nd floor

Time of origin: 1st half of the 20th century

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The bathroom located on the second floor of the northern wing of the castle is adjacent to the Silver Bedroom (Room 65) and has the shape of a rectangle with a cut south-west corner. The bathroom can be entered from the northern corridor through a small hall with a single-leaf polychrome door with a glazed upper part. In the north-eastern corner of the bathroom there is a masonry stove with tiles decorated with geometric and floral motifs. By the southern wall there stands a three-wing wardrobe with a mirror in the middle of the front wall, with a triangular gable. The bathroom is equipped with a bathtub, washing basin and toilet seat made by the London-Viennese company Gramlick which worked for the Potocki family during the great reconstruction of the castle at the turn of the 19th century. The bathroom equipment is enclosed with ash paneling. On the walls there is a contemporary fabric with floral decorations, inspired by the archival photos of an earlier, unpreserved fabric from the turn of the 19th century. In the mid-nineteenth century, when there were separated five apartments on the second floor, the bathroom belonged to the so-called Middle Suite, consisting of three rooms, two wardrobes and one vestibule. Unfortunately, it is not known what the function of this room was at that time. Most likely, it was the back-up facility for the adjacent Silver Bedroom (Room 65). The bathroom owes its present appearance to the great reconstruction during the time when the owners of the castle were Elżbieta and Roman Potocki; the equipment comes from the collection of the Castle Museum in Łańcut.

Podstawowa bibliografia:

 • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
 • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
 • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
 • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
 • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content