System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

 1. Start
 2. >
 3. Zamek
 4. >
 5. Rzuty Kondygnacji – Zamek
 6. >
 7. Zamek II Piętro
 8. >
 9. Łazienka 60 przy Sypialni Rokokowej

Łazienka, Pokój 60 II piętro przy Sypialni 59

Nazwy historyczne:

„Gabardówka” (XVIII), „Pokoy Sypialny N°8” (1802)?(Apartamenty Państwa Młodszych),

Nazwy inne:

Pokój 60 II piętro

Czas powstania:

1629-42 r. – konstrukcja ścian; XVIII/XIX w. – boazeria, sufit ze sztukateriami, tkanina

Architekci:

nieznani

Artyści:

nieznani

Opis:

Łazienka jest umieszczona w skrzydle północnym II piętra zamku. Pomieszczenie na rzucie prostokąta, ma obniżony sufit w stosunku do sufitu w sąsiadującej z łazienką sypialni. W ścianie północnej znajduje się jedno kwadratowe dwuskrzydłowe okno zamknięte łukiem odcinkowym, zajmujące prawie całą szerokość pomieszczenia. Na ścianie północnej i we wnęce okiennej malowana boazeria z płycinowymi podziałami, taka sama jak w sąsiedniej sypialni, ale bez rokokowego ornamentu. W części ścian zachodniej i wschodniej cokołowa boazeria z płycinami w kształcie leżącego prostokąta. Drzwi prowadzące do sypialni są dwuskrzydłowe, płycinowe, dekorowane i malowane podobnie jak boazeria. Na ścianach zachodniej i wschodniej nad boazerią oryginalna różowa mora pozyskana podczas ostatniej konserwacji z sypialni. Na całej ścianie południowej i części ścian wschodniej i zachodniej ułożono ceramiczne płytki w kolorach kremowym i żółtym, zwieńczone ozdobnym gzymsem wykonanym z kafli. Południową część łazienki zajmują urządzenia sanitarne z czasów ostatniej przebudowy, bidet i wanna. Wanna porcelanowa ozdobiona jest motywem wieńca, który powtarza się na płytkach powyżej. Na ścianie wschodniej duże lustro zajmuje całą wysokość łazienki. Sufit płaski z zaokrąglonymi narożnikami ujęty jest w dekoracyjną listwę . Podłoga z drewna dębowego w jodełkę.

Pod koniec XVIII wieku łazienka z przyległymi pomieszczeniami wchodziła w skład „Gabarówki”. Od 1807 r. stanowiła ona część Apartamentu Państwa Młodszych. Opierając się na inwentarzach z lat 1854 – 1855 i 1862 można domniemywać, że funkcjonowała tu Kancelaria lub garderoba hr. Alfreda II. Obniżony w łazience sufitu w stosunku do sypialni pozwala przypuszczać, że była to pierwotna wysokość wszystkich pomieszczeń przed ich podwyższeniem w czasie ostatniej przebudowy za czasów Romana i Elżbiety Potockich. W tym czasie, powstało kilkanaście łazienek, razem z opisywaną, wyposażonych w urządzenia sanitarne londyńsko – wiedeńskiej firmy Gramlick . Przekształcenie pomieszczenia w łazienkę miało miejsce około 1890 r., kiedy na ściany położono ozdobne kafelki, zamontowano lustro i urządzenia sanitarne, z tego też okresu pochodzi mora kryjąca ściany.

Bibliografia:

Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.

Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.

Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].

Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Opracowanie:

Przemysław Kucia

Bathroom, Room 60 2nd floor next to Bedroom 59

Historical names: „Gabardówka” (XVIII), „Pokoy Sypialny N°8” (1802)?(Apartamenty Państwa Młodszych),

Other names: Room 60 2nd floor

Time of origin: 1629-42 – wall construction; 18th/19th century – paneling, stucco ceiling, fabric

Architects: unknown

Artists: unknown

Description:

The bathroom is located in the northern wing on the second floor of the castle. The ceiling of the rectangular room is lowered in relation to the ceiling in the adjacent bedroom. In the northern wall there is one square double-sash window with a segmental arch at the top, covering almost the entire width of the room. On the northern wall and in the window recess there is painted paneling with panel divisions, the same as in the adjacent bedroom, but without Rococo ornaments. A part of the western and eastern walls is covered with plinth paneling with panels in the shape of a lying rectangle. The double-leaf panelled door leading to the bedroom is decorated and painted similarly to the paneling. On the western and eastern wall, above the paneling, there is original pink moire acquired from the bedroom during the last renovation. The entire southern wall and parts of the eastern and western walls are covered with cream and yellow ceramic tiles, with a decorative cornice made of tiles at the top. In the southern part of the bathroom there can be found sanitary equipment from the time of the last reconstruction, namely a bidet and a bathtub. The porcelain bathtub is decorated with a wreath motif which is repeated on the tiles above. On the eastern wall there is a large mirror which covers the entire height of the bathroom. A flat ceiling with rounded corners is framed with a decorative strip. The floor is made of oak wood arranged in a herringbone pattern.
At the end of the 18th century, the bathroom with the adjoining rooms was part of the Gabard’s Suite. From 1807, it was part of the Younger Couple’s Suite. Based on the registries from 1854-1855 and 1862, it can be presumed that this room served as the Chancery or a dressing room of Count Alfred II. The ceiling in the bathroom which is lowered in relation to the bedroom allows us to assume that it was the original height of all rooms before their heightening during the last reconstruction carried out during the time when the owners of the castle were Roman and Elżbieta Potocki. At that time, there were built several bathrooms, including this one, equipped with sanitary equipment by the London-Viennese company Gramlick. The room was transformed into a bathroom ca. 1890, when the walls were covered with decorative tiles and the mirror and sanitary equipment were installed; the moire covering the walls also comes from that period.

Podstawowa bibliografia:

 • Kossakowska – Szanajca Zofia, Majewska – Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
 • Omilanowska Małgorzata, Jakub Sito, Łańcut i okolice, [w]: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994.
 • Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, Lwów 1933.
 • Potocka Elżbieta, , Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, [Pamiętnik, maszynopis w zbiorach Muzeum-Zamek w Łańcucie].
 • Kompleksowa Konserwacja wystroju wnętrz, Dokumentacja opisowa, 2014 – 2016, AC Konserwacja Zabytków.

Compilation: Przemysław Kucia

wwwmuzeach
Skip to content