System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Salon Kolumnowy

Nazwy historyczne:

„Pokoy w Kolumnach Marmurowych N 19” (inwentarz zamku z 1802 r.), „Pokój Kolumnowy Jonicki” (inwentarz zamku z 1805 r.), „Salon Kolumnowy” (inwentarz zamku z 1862 r.), „Sala jadalna pod latarnią” (Spis inwentarzowy zamku łańcuckiego z 1929 r.)

Nazwy inne:

Sala Kolumnowa

Czas powstania:

około 1790 r., nieznaczne przekształcenia 1890-1895 r.

Architekci:

Szymon Bogumił Zug (1733-1807)

Artyści:

Karol Chodziński (projekt posadzki)

Opis:

Salon Kolumnowy usytuowany jest na pierwszym piętrze łańcuckiego zamku, w narożu skrzydeł południowego i wschodniego. Wraz z Galerią Rzeźb, Teatrem, Salą Balową i Wielką Jadalnią należy do zespołu sal reprezentacyjnych przebudowanych w latach dziewięćdziesiątych XVIII i na początku XIX wieku z inicjatywy ówczesnej właścicielki zamku księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736-1816). Salon urządzony został około 1790 r. w stylu klasycystycznym według nieco zmienionego projektu Szymona Bogumiła Zuga (datowanego około 1785 r.).

Jest to pomieszczenie na planie prostokąta z półkoliście zaokrągloną częścią wschodnią wydzieloną kolumnadą z czterech par szarych stiukowych kolumn jońskich. Na osi półkolistej ściany wschodniej znajduje się wysokie, półkoliście zamknięte okno. Na jego tle, pośrodku kolumnady, stoi marmurowy posąg Henryka Lubomirskiego jako Amora wykonany przez najwybitniejszego rzeźbiarza włoskiego okresu neoklasycyzmu Antonia Canovę (1757– 1822) w latach 1786 -1788 w Rzymie, na zamówienie księżnej Izabeli Lubomirskiej. Henryk Lubomirski (1777-1850) był synem Józefa Lubomirskiego i Ludwiki z Sosnowskich, wychowankiem księżnej Izabeli Lubomirskiej, swej dalekiej ciotki.

Ściany z boazerią cokołową wieńczy stiukowy fryz z motywem wici akantowej. Ścianę wschodnią pokrywa wykonana w 2016 r. techniką druku cyfrowego replika chińskiej tkaniny jedwabnej, haftowanej, z przełomu XVII i XVIII w. Wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków Feng, która zdobiła Salon Kolumnowy od czasu jego urządzenia przez księżną Izabelę Lubomirską. W ścianie północnej znajduje się klasycystyczny kominek z szarego marmuru. Nad nim prostokątne lustro w złoconej ramie. Powyżej sztukatorska płycina przedstawiająca wazę oplecioną przez węża, ujętą po bokach akantową wicią z rogami obfitości. Na drzwiami prowadzącymi do korytarza wschodniego i Galerii Rzeźb odcinki belkowania wsparte konsolami ujmującymi sztukatorskie płyciny z wicią akantu. Z sufitu ozdobionego rozetą skomponowaną z liści akantu i lauru zwisa klasycystyczna alabastrowa ampla, a dwie takież ample wiszą w kolumnadzie.

Dębową posadzkę zdobi bordiura i wielka rozeta o motywach roślinnych i kół, ułożona z różnych gatunków drewna; wykonana została w latach trzydziestych XIX w. według projektu Karola Chodzińskiego.

Bibliografia:

B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej, Warszawa 1976

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 3: Województwo rzeszowskie, pod red. M. Omilanowskiej, J. Sito, z. 5: Łańcut i okolice, oprac. M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 1994

B. Trojnar, Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog, Łańcut 2006

Opracowanie:

Barbara Trojnar

Columned Salon

Historical names: „Pokoy w Kolumnach Marmurowych N 19” (inwentarz zamku z 1802 r.), „Pokój Kolumnowy Jonicki” (inwentarz zamku z 1805 r.), „Salon Kolumnowy” (inwentarz zamku z 1862 r.), „Sala jadalna pod latarnią” (Spis inwentarzowy zamku łańcuckiego z 1929 r.)

Other names: Columned Room

Time of origin: ca. 1790, minor changes in the years 1890-1895

Architects: Szymon Bogumił Zug (1733-1807)

Artists: Karol Chodziński (floor designer)

The Columned Salon is located on the first floor of the Łańcut castle, in the corner of the southern and eastern wing. Together with the Sculpture Gallery, the Theater, the Ball Room and the Great Dining Room, it belongs to the group of representative rooms rebuilt in the 1890s and at the beginning of the 19th century on the initiative of the owner of the castle, Duchess Izabela Lubomirska née Czartoryska (1736-1816). The salon was arranged in the Classicist style ca. 1790, according to a slightly changed design by Szymon Bogumił Zug (dated ca. 1785).

It is a rectangular room with a semicircular rounded eastern part, separated by a colonnade of four pairs of gray Ionic stucco columns. On the axis of the semicircular eastern wall there is a high, semicircular window. Against the window, in the middle of the colonnade, there is a marble statue of Henryk Lubomirski as Eros made by the most outstanding Italian sculptor of the neoclassical period, Antonio Canova (1757-1822), in the years 1786-1788 in Rome, commissioned by Duchess Izabela Lubomirska. Henryk Lubomirski (1777-1850) was the son of Józef Lubomirski and Ludwika Lubomirska née Sosnowska, a pupil of Duchess Izabela Lubomirska, his distant aunt.

The walls with plinth panels are finished with a stucco frieze with an acanthus flagellum motif at the top. The eastern wall is covered with a digital print replica of a Chinese silk fabric embroidered at the turn of the 17th century “All birds pay tribute to the Feng bird pair” which adorned the Columned Salon from the moment it was arranged by Duchess Izabela Lubomirska. The replica was made in 2016. In the northern wall there is a Classicist gray marble fireplace. Above the fireplace there is a rectangular mirror in a gilded frame. Above the mirror there is a stucco panel depicting a vase entwined by a snake, framed on the sides by the acanthus flagellum with cornucopias. Above the door leading to the eastern corridor and the Sculpture Gallery, there are sections of entablature supported by consoles framing stucco panels with the acanthus flagellum motif. On the ceiling decorated with a rosette composed of acanthus and laurel leaves, there hangs a Classicist alabaster lamp, and two similar lamps hang in the colonnade.

The oak floor is decorated with a rim and a large rosette with floral motifs and circles, made of various types of wood; it was made in the 1830s according to a design by Karol Chodziński.

Bibliografia:

B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej, Warszawa 1976

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 3: Województwo rzeszowskie, pod red. M. Omilanowskiej, J. Sito, z. 5: Łańcut i okolice, oprac. M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 1994

B. Trojnar, Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog, Łańcut 2006

Compilation:

Barbara Trojnar

Wnętrza

Wnętrza
wwwmuzeach
Skip to content