System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Zameczek – Gabinet w wieży na II piętrze

Nazwy historyczne:

„Sala okrągła z kopułą”, „Gabinet”.

Nazwy inne:

Gabinet w wieży, salon

Czas powstania

1806-1807.

Architekci:

Chrystian Piotr Aigner

Artyści:

Fryderyk Bauman

Opis:

Usytuowany przy dawnym gościńcu w północnej części parku poza fosą Zameczek mający ostatecznie klasycystyczno-neogotyckie (w duchu romantycznym) elewacje wzniósł dla Księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736- 1816 r), latach w 1795-1802 Jan Griesmeyer po czym, w roku 1806 przebudował Chrystian Piotr Aigner wraz ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem. Charakterystycznym elementem architektury zameczku jest trzykondygnacyjna, mocno wysunięta wieża w narożu północno-wschodnim, pierwotnie będąca jedynie piętrowa basztą. Po roku 1821 ze względu na umieszczenie w nim administracji majątku zameczek w części przebudowano.

Położony w wieży na drugim piętrze Gabinet, powstał w dobudowanym w roku 1806 nad jednopiętrową rotundą kolejnym piętrze, celem stworzenia neogotyckiej baszty. Ma plan koła z dwoma od północnego wschodu ostrołukowymi porte-fenêtre . W ścianie od południa znajduje się klasycystyczny kominek z czarnego i szarego marmuru. Wszystkie ściany z poziomym boniowaniem. Od zachodu przylega półokrągła konchowa wnęka z kręconymi schodami prowadzącymi z Gabinetu na pierwszym piętrze wieży. Sufit zwieńczony belkowaniem z maskami i liśćmi akantu z astragalem, kimationem, palmetami i akantem. Kopuła z wirującą rozetą złożona z romboidalnych kasetonów z rozetami w zwieńczeniu i rozetą z akantu w opasce z liśćmi lauru.

Bibliografia:

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 279-280.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s. 270.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5, Warszawa 1994, s.59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s. 47.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, s. s.10-11, 17, 34,51-55, 103.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Small Castle/Zameczek The Study in the tower on the 2nd floor

Historical names: “The round room with a dome” “the Cabinet”

Other names: The Study in the tower, Salon

Time of construction: 1806-1807

Architects: Chrystian Piotr Aigner

Artists: Frederick Baumann

Description:

Situated next to the former road in the northern part of the park, outside the moat, the Small Castle, which ultimately had classicistic and neo-Gothic (in the spirit of romanticism) elevations, was erected between 1798 and 1802 by Jan Griesmeyer for Princess Izabela Lubomirska née Czartoryska (1736-1816). It was rebuilt in 1806 by Chrystian Piotr Aigner, together with the stucco artist Frederick Baumann. Charakterystycznym elementem architektury zameczku jest trzykondygnacyjna, mocno wysunięta wieża w narożu północno-wschodnim, pierwotnie będąca jedynie piętrowa basztą. After 1821, due to the placing of the estate administration in it, the castle was partially rebuilt.

The Cabinet, located in the tower on the second floor, was built in the floor added in 1806 above the one-story dome to create a neo-Gothic bastion. It has a circular plan with two pointed-arched porte-fenêtre . In the south wall, there is a classicistic fireplace made of black and grey marble. All walls have horizontal rustication. From the west, there is a semicircular recess with a spiral staircase leading from the Cabinet on the tower’s first floor. The ceiling is crowned with a beam with masks and acanthus leaves with astragal, cymatium, palmettes and acanthus. A dome has a rotating rosette made of diamond-shaped coffers with rosettes in the top with an acanthus rosette in a band with laurel leaves.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 279-280

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, p. 270

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, pp. 59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, p. 47

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, pp. 10-11, 17, 34, 51-55, 103

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content