System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Zameczek – Sala z alkową

Nazwy historyczne:

„Pokoy Sypialny”, „Salka, „Sypialnia”

Czas powstania:

przed 1802 -1807.

Architekci:

Jan Griesmeyer, Chrystian Piotr Aigner

Artyści:

Fryderyk Bauman

Opis:

Usytuowany przy dawnym gościńcu w północnej części parku poza fosą Zameczek mający ostatecznie klasycystyczno-neogotyckie (w duchu romantycznym) elewacje wzniósł dla Księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736- 1816 r), latach w 1795-1802 Jan Griesmeyer po czym, w roku 1806 przebudował Chrystian Piotr Aigner wraz ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem. Charakterystycznym elementem architektury zameczku jest trzykondygnacyjna, mocno wysunięta wieża w narożu północno-wschodnim, pierwotnie będąca jedynie piętrową basztą. Po roku 1821 ze względu na umieszczenie w nim administracji majątku zameczek w części przebudowano.

Położone na piętrze główna sala zajmuje wraz ze znajdującą się od zachodu alkową (o którą Sala główna została powiększona w 1806 r poprzez przekucie dzielącej wnętrza ściany, alkowa była pierwotnie tarasem) całą szerokość budynku; alkowę od głównej części oddziela szerokie prostokątne przejście wsparte w narożach konsolami z akantu. Wszystkie drzwi mają supraporty dekorowane akantową wicią w układzie symetrycznym; analogiczne dwie jak supraporty płyciny znajdują się w górnej części naroża północno-zachodniego Sali głównej. Płyciny ścian ujęte są w obramienia astragalowe. Ściany alkowy i północnej części Sali głównej wieńczy gzyms złożony z astragalu, kimationu, wolich oczek i akantu. W suficie umieszczona jest rozeta z liści akantu z opaską z liśćmi dębu. W ścianie północnej znajduje się klasycystyczny kominek z brązowego i czerwonego marmuru.

Bibliografia:

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 279-280.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s. 270.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5, Warszawa 1994, s.59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s.47.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, s.9, 17, 18, 22, 35, 51-55, 103.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Small Castle/Zameczek The Room with an alcove

Historical names: „Pokoy Sypialny”, “The Room”Salka, “the Bedroom”

Other names:

Time of construction: before 1802-1807

Architects: Jan Griesmeyer, Chrystian Piotr Aigner

Artists: Frederick Baumann

Description:

Situated next to the former road in the northern part of the park, outside the moat, the Small Castle, which ultimately had classicistic and neo-Gothic (in the spirit of romanticism) elevations, was erected between 1798 and 1802 by Jan Griesmeyer for Princess Izabela Lubomirska née Czartoryska (1736-1816). It was rebuilt in 1806 by Chrystian Piotr Aigner, together with the stucco artist Frederick Baumann. A characteristic element of the castle’s architecture is a three-storey, strongly protruding tower in the northeast corner, initially only a two-storey tower. After 1821, due to the placing of the estate administration in it, the castle was partially rebuilt.

The main room located on the first floor, together with the alcove facing west (which was enlarged in 1806 by the reworking of the wall separating the interior, the alcove was initially a terrace), occupies the entire width of the building. The alcove is separated from the main part by a wide rectangular passage supported at the corners by acanthus consoles. All doors have overdoors decorated with acanthus ridge in a symmetrical arrangement; two analogous to overdoors panels are located in the upper part of the northwest corner of the main hall. Wall panels are framed by astragalus. The alcove walls and the northern part of the main hall are crowned with a cornice composed of astragal, cymatium, egg-and-dart and acanthus A rosette of acanthus leaves with a band of oak leaves is placed in the ceiling. On the north wall, there is a classical fireplace made of brown and red marble.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 279-280

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, p. 270

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, pp. 59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, p. 47

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, pp. 9, 17, 18, 22, 35, 51-55, 103

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content