System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Zameczek – Klatka schodowa

Nazwy historyczne:

„Galerya”

Nazwy inne:

pasaż oranżeryjny, galeria

Czas powstania:

1966-1968

Opis:

Usytuowany przy dawnym gościńcu w północnej części parku poza fosą Zameczek mający ostatecznie klasycystyczno-neogotyckie (w duchu romantycznym) elewacje wzniósł dla Księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736- 1816 r), latach w 1795-1802 Jan Griesmeyer po czym, w roku 1806 przebudował Chrystian Piotr Aigner wraz ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem. Charakterystycznym elementem architektury zameczku jest trzykondygnacyjna, mocno wysunięta wieża w narożu północno-wschodnim, pierwotnie będąca jedynie piętrowa basztą. Po roku 1821 ze względu na umieszczenie w nim administracji majątku zameczek w części przebudowano.

Klatka schodowa (pierwotnie była to otwarta galeria zamieniona następnie ok. 1815 rokiem na pasaż oranżeryjny wsparty na filarach pomiędzy którymi wstawiono wielkie okna – po roku 1821 roku zamurowano przejścia między filarami likwidując pasaż) wybudowana dopiero podczas prac w latach 1966-1968 z jednobiegowymi schodami prowadzącymi z parteru ma 1. piętro usytuowana jest w południowo-zachodniej części budynku. Wzdłuż podestu na 1. piętrze w ścianie zachodniej trzy a w ścianie południowej jeden – szerokie, wielokwaterowe porte-fenêtre z których roztacza się widok na zamek i park. Wszystkie ściany ozdabia iluzjonistyczna dekoracja malarska imitującą mur z ciosów kamienia porośnięty powojem, winną latoroślą i bluszczem. Sufit z iluzjonistyczną dekoracją drewnianej pergoli porośniętej pędami winnej latorośli ponad która widoczne niebo. Z Klatki schodowej do Sali z alkową prowadzą dwuskrzydłowe intarsjowane drzwi.

Bibliografia:

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 279-280.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s. 270.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T.III, zeszyt 5, Warszawa 1994, s.59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s.47.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, s. 9, 18-19,42, 51-55.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Small Castle/Zameczek. The Stairwell

Historical names: „Galerya”/“Gallery”

Other names: orangery walkway, gallery

Time of construction: 1966-1968

Architects:

Artists:

Description:

Situated at the former road in the northern part of the park, outside the moat, the Small Castle, which eventually had neo-Gothic (in a romantic spirit) façades, was erected for Princess Izabela Lubomirska née Czartoryska (1736-1816), in 1795-1802, and then rebuilt in 1806 by Chrystian Piotr Aigner with the stucco artist Frederick Baumann. A characteristic element of the castle’s architecture is a three-storey, strongly protruding tower in the northeast corner, initially only a two-storey tower. After 1821, due to the placing of the estate administration in it, the castle was partially rebuilt.

The Staircase (originally it was an open gallery, then changed around 1815 into an orangery passage supported by pillars between which large windows were inserted – after 1821, the passages between the pillars were walled up), built only during the works in 1966-1968 with a single-flight staircase between the ground floor and the 1st floor is situated in the south-west part of the building. Along the 1st floor landing, there are three in the western wall and one in the southern wall – wide, multi-unit porte-fenêtre with a view of the castle and the park. All walls are decorated with an illusionistic painting, imitating a wall made of stone blocks overgrown with bindweeds, vine, and ivy. A ceiling with an illusionistic decoration of a wooden pergola covered with vine shoots above which the sky is visible. A double inlaid door leads from the Staircase to the Hall with an alcove.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 279-280

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, p. 270

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, pp. 59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, p. 47

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, pp. 9, 18-19,42, 51-55

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content