System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Zameczek – Gabinet w wieży na I piętrze

Nazwy historyczne:

„Gabinet”, „Pokoy 29 czyli Gabinet”

Nazwy inne:

Gabinet w wieży. Gabinet w baszcie.

Czas powstania:

przed 1802-1807.

Architekci:

Jan Griesmeyer; Chrystian Piotr Aigner

Artyści:

Fryderyk Bauman

Opis:

Usytuowany przy dawnym gościńcu w północnej części parku poza fosą Zameczek mający ostatecznie klasycystyczno-neogotyckie (w duchu romantycznym) elewacje wzniósł dla Księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736- 1816 r), latach w 1795-1802 Jan Griesmeyer po czym, w roku 1806 przebudował Chrystian Piotr Aigner wraz ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem. Charakterystycznym elementem architektury zameczku jest trzykondygnacyjna, mocno wysunięta wieża w narożu północno-wschodnim, pierwotnie będąca jedynie piętrowa basztą. Po roku 1821 ze względu na umieszczenie w nim administracji majątku zameczek w części przebudowano.

Położony w wieży na pierwszym piętrze Gabinet, do którego wchodzi się z Sali z alkową ma plan koła z dwoma od północnego wschodu arkadowymi porte-fenêtre, pomiędzy którymi znajduje się klasycystyczny kominek z brązowego i czerwonego marmuru, zapewne projektu Aignera. Nad kominkiem wgłębny ryty napis kursywą: “Qae d’un Simple Verger la riante Culture/Dit bien, que le bonheur Est pres de la Nature”. Dwuskrzydłowe intarsjowane drzwi od południa prowadzą do Sali z alkową. Wszystkie ściany z poziomym boniowaniem Od zachodu przylega półokrągła wnęka z kręconymi schodami prowadzącymi do Gabinetu na drugim piętrze wieży. Sufit wsparty na belkowaniu otoczony jest gzymsem złożonym z palmet, wolich oczek i akantu.

Bibliografia:

Kossakowska- Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964, s. 279-280.

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s. 270.

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa T. III, zeszyt 5, Warszawa 1994, s.59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933, s. 47.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, s.10-11, 17, 51-55, 101-103.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

The Small Castle/Zameczek. The Study in the tower on the 1st floor

Historical names: “The Study”; “Room 29/Pokoy 29, or the Study”

Other names: Study in the tower, Study in the bastion

Time of construction: before 1802-1807

Architects: Jan Griesmeyer, Chrystian Piotr Aigner

Artists: Frederick Baumann

Description:

Situated next to the former road in the northern part of the park, outside the moat, the Small Castle, which ultimately had classicistic and neo-Gothic (in the spirit of romanticism) elevations, was erected between 1798 and 1802 by Jan Griesmeyer for Princess Izabela Lubomirska née Czartoryska (1736-1816). It was rebuilt in 1806 by Chrystian Piotr Aigner, together with the stucco artist Frederick Baumann. A characteristic element of the castle’s architecture is a three-storey, strongly protruding tower in the northeast corner, initially only a two-storey tower. After 1821, due to the placing of the estate administration in it, the castle was partially rebuilt.

Located in the tower on the first floor, the Study, entered from the Room with an alcove, has a circular plan with two arcaded porte-fenêtres from the northeast. Between them is a neoclassical fireplace made of brown and red marble, probably designed by Aigner. Above the fireplace, there is an engraved inscription in italics: “Qae d’un Simple Verger la riante Culture/Dit bien, que le bonheur Est pres de la Nature”. A double inlaid door from the south leads to the Room with an alcove. All walls are horizontally rusticated. A semicircular recess adjoins from the west with a spiral staircase leading to the Study on the tower’s second floor. The ceiling supported by the entablature is encircled by a ledge composed of palmette, egg-and-dart and acanthus ornaments.

Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożenna, Zamek w Łańcucie, Warsaw 1964, pp. 279-280

Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław-Warsaw-Krakow 1976, p. 270

Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa vol. III, book 5, Warsaw 1994, pp. 59- 60

Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie, zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lviv 1933, p. 47

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1971, pp. 10-11, 17, 51-55, 101-103

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content