System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Stajnie – Stajnia Wierzchowa

Nazwy historyczne:

Stajnia Wierzchowa

Czas powstania:

1889-1904

Architekci:

Amand Bauqué

Opis:

Podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych za III ordynata Romana Potockiego po wyburzeniu wzniesionych w 30. latach XIX wieku stajni i dwóch wozowni wzniesiono neobarokowy budynek Stajni i położony za nim modernistyczny z elementami klasycystycznymi budynek Wozowni – oba zaprojektowane przez francuskiego architekta Amanda Bauqué. Pomiędzy nimi zaaranżowano paradne podwórze stajenne, zaś przed Stajnią otwarty maneż. Prace przy tworzeniu nowego kompleksu hippicznego trwały od 1891 do 1904 roku. W 1892 roku wzniesiono Stajnię, jej urządzenie trwało do 1904 roku.

W skrzydle zachodnim powstała ostatecznie stajnia wierzchowa- na planie wydłużonego prostokąta przykryta sklepieniem odcinkowym z czterema pókolistymi oknami w górnej partii ściany północnej i dwoma w południowej. Wejście do korytarza paszowego po bokach którego znajdują się boksy prowadzi przez rozsuwane drzwi z Holu Stajennego. Na zamknięciu korytarza w ścianie zachodniej znajdują się drzwi dwuskrzydłowe prowadzące do pomieszczeń pomocniczych. W roku 1894 firma R.Ph. Waagner z Wiednia zamontowała 11 stanowisk i 6 boksów dla koni wierzchowych, by w 1904 roku zdemontować 10 stanowisk w części zachodniej, i zamiast nich postawić 5 boksów i tym samym zamienić tę część Stajni z cugowo-wierzchowej na wierzcho­wą, pozostawiając jedno, skrajne, nieparzyste stanowisko z 1894 roku. Firma Waagner, instalowała tutaj, elementy swojej produkcji: ściany i drzwi boksów, żłoby, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, itd. Posadzkę w nowo po­wstałych boksach i w jedynym stanowisku ułożono z cegły klinkierowej38. Wcześniej, w 1894 roku, w boksach oraz korytarzu paszowym posadzkę ułożono z ceramicznych płytek.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku, [w:] Muzea -rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum-Zamoyskich w Kozłówce w 2004 r, s.229, 240.

Opracowanie:

Aldona Cholewianka- Kruszyńska

THE STABLES. The Riding Stable

Historical names: The Riding Stable

Other names:

Time of construction: 1889-1904

Architects: Amand Bauqué

Artists:

Description:

During the major renovation and modernisation works under the 3rd entailer Roman Potocki, following the demolition of the stables and two coach houses erected in the 1830s, a neo-baroque Stables building was constructed with a neighbouring modernist Coach House building with classicist elements – both designed by a French architect Amand Bauqué. Between them, there is a parade stable yard and an open manege in front of the Stables. Work on creating the new equestrian complex lasted from 1891 to 1904. In 1902, the Coach House was erected, its arranging lasted until 1904.

A riding stable was finally built in the west wing – on the plan of an elongated rectangle covered with a segmental vault with four semicircular windows in the upper part of the northern wall and two in the southern part. The entrance to the feed corridor (with stalls alongside it) leads through the sliding door from the Hall. Double doors are leading to auxiliary rooms at the end of the aisle in the western wall. In 1894, R.Ph. Waagner from Vienna installed 11 stalls and six boxes for riding horses, and in 1904 dismantled ten stalls in the west part; and instead of putting five boxes and thus changing this part of the stable from the haul-riding stables to just riding stables, they left one odd stall from 1894. The Waagner company installed the elements they manufactured: box walls and doors, chutes, water supply and sewage devices, etc. The floor in the newly created boxes and in the only stall was laid in clinker bricks38. Earlier, in 1894, the floor was made of ceramic tiles in the boxes and the forage corridor.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku [in:] Muzea – rezydencje. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, pp. 229, 240

Aldona Cholewianka-Kruszyńska

wwwmuzeach
Skip to content