System Informacji Przestrzennej Zamek w Łańcucie

Stajnie – Hall

Nazwy historyczne:

Sień.

Czas powstania:

1889-1904

Architekci:

Amand Bauqué

Opis:

Podczas wielkich prac remontowych i modernizacyjnych za III ordynata Romana Potockiego po wyburzeniu wzniesionych w 30. latach XIX wieku stajni i dwóch wozowni wzniesiono neobarokowy budynek Stajni i położony za nim modernistyczny z elementami klasycystycznymi budynek Wozowni – oba zaprojektowane przez francuskiego architekta Amanda Bauqué. Pomiędzy nimi zaaranżowano paradne podwórze stajenne, zaś przed Stajnią otwarty maneż. Prace przy tworzeniu nowego kompleksu hippicznego trwały od 1891 do 1904 roku. W 1892 roku wzniesiono Stajnię, jej urządzenie trwało do 1904 roku.

Parterowy budynek Stajni , z trzynastoosiową, zwróconą na północ neobaro­kową fasadą główną, ze środkowym i dwoma skrajnymi wyższymi ryzalitami nakrytymi mansardowymi dachami pomieścił dwie stajnie, zaś pomiędzy nimi na osi, w środkowym ryzalicie hall, do którego prowa­dziło paradne wejście główne, ozdobione kartuszem z Pilawą Potockich pod dziewięciopałkową koroną. Z tyłu Hallu znajdowała się Paradna Szorownia.

Wysokie wnętrze Hallu, o monumen­talnej, klasycyzującej architekturze, na planie prostokąta z dwoma niskimi ćwierćkolistymi narożnikami ma ściany z poziomym boniowaniem oraz sklepienie z pendentywami pośrodku z okrągłym świetlikiem. Drzwi główne, dwuskrzydłowe z półkolistym nadświetlem znajdują się w ścianie północnej zaś w pozostałych portale prowadzące – w ścianach bocznych do stajni (zachowane tylko przejście do Stajni Wierzchowej, przejście do zlikwidowanej, Stajni Cugowej zamurowane), a naprzeciw głównych drzwi w ścianie południowej pierwotnie ślepy, po II wojnie przebity – z wejściem do Szorowni Paradnej. Podłoga w Hallu ułożona z drewnianych prostopadłościennych klocków.

Bibliografia:

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku, [w:] Muzea -rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum-Zamoyskich w Kozłówce w 2004 r, s. 229, 231, 235.

The Stables Hall

Historical names: The Vestibule

Other names:

Time of construction: 1889-1904

Architects: Amand Bauqué

Artists:

Description:

During the major renovation and modernisation works under the 3rd entailer Roman Potocki, following the demolition of the stables and two coach houses erected in the 1830s, a neo-baroque Stables building was constructed with a neighbouring modernist Coach House building with classicist elements – both designed by a French architect Amand Bauqué. Between them, there is a parade stable yard and an open manege in front of the Stables. Work on creating the new equestrian complex lasted from 1891 to 1904. In 1902, the Coach House was erected, its arranging lasted until 1904.

The one-story building of the Stables, with a thirteen-axis, north-facing neo-baroque main facade, with a middle and two extreme higher avant-corps covered with mansard roofs, housed two stables. Between them on the axis, in the mid-break, was a hall, to which led the main entrance decorated with a cartouche with Pilawa Potocki under the nine-club crown. At the back of the Hall, there was the Parade Tack Room.

The high interior of the Hall, with monumental, classicist architecture, on a rectangular plan with two low quarter-circular corners, has walls with horizontal rustication and a vault with pendentives in the centre with a round skylight. The main door, double-leaf with a semicircular overlight, is located in the north wall, and in the remaining portals leading – in the side walls to the stables (only the passage to the Riding Stable, the passage to the closed-down Haul Stable is bricked up), and in front of the main door in the south wall, initially blind, pierced after World War II – with the entrance to the Parade Tack Room. The floor in the Hall is made of cuboidal wooden blocks.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Stajnie i wozownie w Łańcucie w czasach Potockich i w Muzeum-Zamku [in:] Muzea – rezydencje. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, pp. 229, 231, 235

wwwmuzeach
Skip to content